Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/842 av 24. mai 2022 om godkjenning under artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Abadía Retuerta' (BOB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/842 of 24 May 2022 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Abadía Retuerta’ (PDO)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Spaniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Abadía Retuerta« og har offentliggjort ansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende.

(2) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3) Betegnelsen »Abadía Retuerta« bør beskyttes i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og opføres i det register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 104.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.05.2022
Anvendelsesdato i EU
20.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet