Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1120 av 23. juli 2020 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’ (PDO)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1120 of 23 July 2020 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Adamclisi’ (PDO)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Rumæniens ansøgning om registrering af betegnelsen "Adamclisi" og har offentliggjort ansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende .

(2) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3) Betegnelsen "Adamclisi" bør beskyttes i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og opføres i det register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 104.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
19.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet