Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘dell' Emilia/Emilia’

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/812 av 19. mai 2022 om godkjenning av endringer til spesifikasjonene for den beskyttede geografiske betegnelsen 'dell' Emilia/Emilia'

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/812 of 19 May 2022 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication ‘dell’Emilia/Emilia’

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning, der er indgivet af Italien i henhold til artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013, om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »dell' Emilia/Emilia«.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af varespecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4) Ændringen af varespecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.05.2022
Anvendelsesdato i EU
14.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet