Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 428/2012 av 22. mai 2012 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2012 of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2012)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren, som er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Den eneste endringen som gjøres i denne forordningen, er at USA, etter en forespørsel i samsvar med den bilaterale avtalen mellom EU og USA om handel med vin, føres opp på listen over land som har rett til å angi druesortene Vermentino di Gallura og Vermentino di Sardegna i merkingen av vin, jf. nr. 58 i del B i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant, jf. nedenfor. Rettsakten skal derfor ikke gjennomføres i norsk rett.Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten vil ikke ha økonomiske, administrative eller andre konsekvenser verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Vurdering
Ettersom endringsrettsakten utelukkende inneholder bestemmelser som etter de sektorspesifikke tilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen ikke er EØS-relevante, mener vi at forordningen ikke bør tas inn som en endring av forordning (EF) nr. 607/2009 i nr. 11 i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen.

Per i dag er imidlertid flere land, herunder USA, som ikke er medlemmer i EU listet opp i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009. Oppføringene av disse landene må imidlertid tolkes bort etter EØS-avtaleverket, som følge av de ovenfor nevnte sektorspesifikke tilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen.

Hvis denne endringsrettsakten likevel blir tatt inn i EØS-avtaleverket, vil USA uansett måtte tolkes bort som følge av de sektorspesifikke tilpasningene ovenfor. Det er ikke nødvendig med etablering av ny tilpasningstekst for å oppnå dette. Etter vårt syn er det likevel ikke naturlig at en endringsrettsakt som ikke inneholder noen EØS-relevante bestemmelser, tas inn i EØS-avtaleverket.

Konklusjon
Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.05.2012
Anvendelsesdato i EU
26.05.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet