Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'soave'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2023 av 12. november 2021 om godkjenning av endringer til spesifikasjonen til en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse 'soave' (BOB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2023 of 12 November 2021 approving Union amendment to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Soave’ (PDO))

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Soave«, der er indgivet af Italien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013 sammenholdt med artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af EU-ændringen af produktspecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4) EU-ændringen af produktspecifikationen bør derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 sammenholdt med artikel 15, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/33 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2021
Anvendelsesdato i EU
09.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet