Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1303 av 5. august 2021 om annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland' (BOB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1303 of 5 August 2021 cancelling the protection of the designation of origin [Neusiedlersee-Hügelland (PDO)]

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 finder proceduren i artikel 94 og artikel 96 til 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 tilsvarende anvendelse på annulleringen af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, som omhandlet i artikel 106 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2) Østrigs anmodninger om annullering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Neusiedlersee-Hügelland" er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende , jf. artikel 19 i forordning (EU) 2019/33.

(3) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Neusiedlersee-Hügelland" annulleres.

(4) På grund af annulleringen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Neusiedlersee-Hügelland" skal betegnelsen udgå af EU's register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for vine, som omhandlet i artikel 104 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2021
Anvendelsesdato i EU
26.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet