Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1722 av 18. juni 2021 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 om reguleringstekniske standarder om spesifiering av rammeverket for samarbeid og informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter i hjemlandet og vertslandet i forbindelse med tilsyn med betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter som tilbyr betalingstjenester på tvers av grensene

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1722 of 18 June 2021 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the framework for cooperation and the exchange of information between competent authorities of the home and the host Member States in the context of supervision of payment institutions and electronic money institutions exercising cross-border provision of payment services

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med afsnit II i direktiv (EU) 2015/2366 skal rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og sikre et konsekvent og effektivt tilsyn med betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester i andre medlemsstater, ved at fastsætte metoden, midlerne og de nærmere bestemmelser for samarbejdet, herunder omfanget og behandlingen af de oplysninger, der skal udveksles.

(2) For at lette kommunikationen og udvekslingen af oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater bør de kompetente myndigheder udpege centrale kontaktpunkter. De bør underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om disse kontaktpunkter, således at disse myndigheder i andre medlemsstater ved, hvem de bør rette deres anmodninger og meddelelser til. De kompetente myndigheder bør også angive, på hvilke sprog de kan modtage korrespondance fra kompetente myndigheder i andre medlemsstater.

(3) Der bør indføres standardformularer, som stilles til rådighed for de kompetente myndigheder for at lette deres kommunikation i forbindelse med anmodninger og meddelelser om oplysninger fra og til hinanden for at sikre et konsekvent og effektivt samarbejde. Disse standardformularer bør være tilstrækkeligt fleksible til, at de kompetente myndigheder efter anmodning og på eget initiativ kan indføre de relevante forklaringer og oplysninger, som de anser for væsentlige. Det er ønskeligt at indføre frister for at undgå unødige forsinkelser med hensyn til anmodning om samt udveksling og meddelelse af oplysninger mellem kompetente myndigheder.

(4) Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet kræver, at betalingsinstitutter, der er beliggende på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til dem om de aktiviteter, der udøves, bør de over for de betalingsinstitutter, hvis vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor er beliggende i en anden medlemsstat, angive, hvilket sprog og i givet fald ved hjælp af hvilke elektroniske midler de kan indgive rapporterne. For at sætte EBA i stand til at opfylde sit mandat til at bidrage til tilsynsmæssigt samarbejde og tilsynsmæssig konvergens som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 og med henblik på konsekvent anvendelse af direktiv (EU) 2015/2366 bør værtslandets kompetente myndigheder desuden informere EBA om deres beslutning om at kræve, at betalingsinstitutter, der har filialer eller agenter på deres område, regelmæssigt aflægger rapport til dem.

(5) Indholdet og formatet af de rapporter, der skal indgives til værtslandets kompetente myndigheder af betalingsinstitutter, der har filialer eller agenter på deres område, bør sikre, at de indberettede data er sammenlignelige, og at dataene så vidt muligt er forudsigelige.

(6) For at styrke samarbejdet bør der, hvis den kompetente myndighed i hjemlandet har til hensigt at foretage kontrol på stedet af en agent eller filial af et betalingsinstitut, der er beliggende på en anden medlemsstats område, fastlægges en særlig procedure. Den kompetente myndighed i værtslandet kan også anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om at foretage kontrol på stedet i et betalingsinstituts hovedkontor, der er beliggende i hjemlandet. Hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder bør indgå i en løbende dialog for at koordinere de forskellige faser af enhver kontrol på stedet.

(7) I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF må e-pengeinstitutter, ud over at udstede elektroniske penge, udbyde betalingstjenester. I henhold til artikel 3, stk. 1, i nævnte direktiv finder procedurerne for tilsyn med betalingsinstitutter, der udøver etableringsretten og retten til fri udveksling af tjenesteydelser, herunder al regelmæssig indberetning, som kræves af betalingsinstitutter, tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter. Artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/110/EF fastsætter også, at bestemmelserne om tilsyn med betalingsinstitutter, der udøver etableringsretten og retten til fri udveksling af tjenesteydelser, finder tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter, der distribuerer elektroniske penge i en anden medlemsstat via fysiske eller juridiske personer, der handler på deres vegne, med undtagelse af udpegelsen af centrale kontaktpunkter i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. I artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/110/EF fastsættes det, at e-pengeinstitutter ikke må udstede elektroniske penge via agenter, men at de gerne må udbyde betalingstjenester via agenter, såfremt betingelserne i artikel 19 i direktiv (EU) 2015/2366 er opfyldt. Det grænseoverskridende samarbejde mellem kompetente myndigheder i forbindelse med e-pengeinstitutter, der har filialer, agenter eller distributører på et værtslands område, bør lettes med hensyn til indholdet og formatet af de rapporter, der skal indgives. Dog bør oplysninger med henblik på overvågning af overholdelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører afsnit III og IV i direktiv (EU) 2015/2366, kun indsendes af e-pengeinstitutter, der udbyder betalingstjenester via filialer eller agenter, der er etableret i værtslandene.

(8) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(9) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
18.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2021
Anvendelsesdato i EU
18.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet