Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/68/EU av 15. mai 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av trykkpåkjent utstyr

Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.10.2021 og kunngjort i EU-tidende 24.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2014)

Sammendrag av innhold
Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger; forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 og en beslutning; (EF) nr. 768/2008 som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for virksomheter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/68/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. I tillegg innebærer direktiv 2014/68/EU en tilpasning til forordning (EF) nr. 1272/2008/EF om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Direktiv 2014/68/EU vil, fra 19. juli 2016, erstatte direktiv 1997/23/EF om trykkpåkjent utstyr.

Direktiv 2014/68/EU regulerer trykkpåkjent utstyr og enheter for et tillatt maksimalt trykk PS større enn 0,5 bar (overtrykk) og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift. Direktivet skal sørge for at trykkpåkjent utstyr og enheter ved første gangs idriftsettelse er i forsvarlig stand. Direktivet gjelder også for tekniske kontrollorganer, brukerinspektorater og tredjepartsorganer når de utfører samsvars- og sertifiseringsprosedyrer i henhold til direktivet.

Direktiv 2014/68/EU består av 52 artikler og 6 vedlegg, og er i all hovedsak bygget opp tilsvarende som direktiv 1997/23/EF.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Direktiv 2014/68/EU antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for markedsaktørene.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 1997/23/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr. Gjennomføring av direktiv 2014/68/EU vil kreve revisjon av denne forskriften.

Vurdering
Direktiv 2014/68/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2014/68/EU ble vedtatt 15. mai 2014 og publisert i EU-tidende L 189 27. juni 2014.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.06.2014
Gjennomføringsfrist i EU
28.02.2015
Anvendelsesdato i EU
01.06.2015
Rettsakten erstatter
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2015
Anvendes fra i Norge
15.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro