Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 for å korrigere de gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslippene for 2010 som er angitt for produsenten Piaggio

Commission Delegated Regulation (EU) No 1047/2013 of 21 August 2013 amending Commission Delegated Regulation (EU) No 114/2013 for the purpose of correcting the 2010 average specific CO2 emissions specified for the manufacturer Piaggio

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
I henhold til artikkel i 11 i forordning 510/2011 kan varebilprodusenter som registrerer et lite årlig antall enheter søke om alternative reduksjonsmål. Reduksjonsmålet skal reflektere den potensielle reduksjonen som kan oppnå, når det tas hensyn til økonomiske og tekniske forhold, samt de spesielle markedsforholdene for nye varebiler. Denne muligheten er gitt fordi produsenter av et lite antall kjøretøy og modelltyper har begrenset mulighet til å fordele utslippene, slik som situasjonen er for bilprodusenter med modeller i alle størrelsesklasser. Manglende overholdelse medfører at bilprodusenten kan ilegges en økonomisk sanksjon, ”premium”, jf. forordningen artikkel 9. Det er derfor av stor betydning for produsenten av et lite antall varebiler, som Piaggio, at utgangspunktet for reduksjonsmålet er korrekt fastsatt.

For å kunne overholde forpliktelsene ønsker bilprodusenter et referansenivå som medfører at de årlige målene er teknisk mulig å løse. Bakgrunnen for endringen i 114/2013 er en søknad fra Piaggio, en produsent av varebiler, om å få endret gjennomsnittlig spesifikt utslipp av CO2 i g/km som er oppgitt i vedlegg III til delegert forordning 114/2013, til 177,00. Som begrunnelse for søknaden har produsenten lagt frem detaljert informasjon som beviser at gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp i 2010 var vesenlig høyere enn oppgitt i forordning 114/2013. I vedlegg III til denne forordningen er gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp i 2010 oppgitt for hver produsent. For Piaggio er utslippet oppgitt til 135,85.

Forordning (EU) nr. 114/2013 endres slik det fremgår av forordning (EU) nr. 1047/2013.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 1047/2013 er en forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Det vises til merknadene som er gjort i EØS-notat til forordning 114/2013.

Norsk gjennomføring
Det vises generelt til tilsvarende merknader i EØS-notat om forordning (EU) 510/2011, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbehold

Forordning 510/2011 er kategorisert til Gruppe 1 og det er tatt 103-forbehold. Forordning 510/2011 er planlagt innlemmet i EØS-avtalen ila 2014. Avledete rettsakter, herunder den aktuelle forordningen 1047/2013, kategoriseres til gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Status
Forordningen ble vedtatt 21. aug. 2013 og trådte i kraft 18. nov. 2013. (Oj 29.10.13)

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 111/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2013
Anvendelsesdato i EU
18.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
16.06.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) nr. 510/2011)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro