Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2012 av 11. januar 2102 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder krav til merking av fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse til humant konsum

Commission Regulation (EU) No 16/2012 of 11 January 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements concerning frozen food of animal origin intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2012)

Sammendrag av innhold

1.1 Endring av forordning (EF) nr. 853/2004

Rettsakten medfører endring av forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg II ved et nytt avsnitt IV "Krav til fryste næringsmidler av animalsk opprinnelse".

Bestemmelsene i rettsakten fastsetter krav til driftsansvarlig for næringsmiddelforetak når det gjelder dokumentasjon av produksjonsdato og dato for frysing (dersom denne er en annen enn produksjonsdato). I tilfeller hvor næringsmidler fremstilles av råvarer med ulike produksjons- og frysedatoer, skal den eldste datoen dokumenteres.

Inntil næringsmidlene er endelig merket i henhold til direktiv 2000/13/EF eller blir anvendt til ytterligere foredling skal næringsmiddelprodusenter sikre at informasjon om produksjonsdato og dato for frysing er tilgjengelig for næringsmiddelprodusent som mottar leveranser, og for kompetent myndighet ved forespørsel.

1.2 Bakgrunn og formål

Etter ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 853/2004 har man erfart vanskeligheter rundt lagring av næringsmidler av animalsk opprinnelse, særlig i forhold til estimering av holdbarhet. Ved å angi dato for produksjon eller frysing er det kommisjonens mening at næringsmiddelprodusenter lettere vil kunne avgjøre holdbarhet og i hvilken grad næringsmidlene er egnet som menneskeføde. Kommisjonen er videre av den mening at mer detaljert regulering er påkrevd hva angår produksjon, frysing og holdbarhet ved hvert enkelt produksjonsledd før endelig salg til forbruker.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten vil medføre endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser: Endringen antas ikke å medføre økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Administrativt kan det tenkes at lettere tilgang på informasjon tidlig i produksjonskjeden vil ha en positiv virkning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 11. januar 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.01.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 499-500
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.04.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
22.06.2012
Høringsfrist
01.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.10.2012
Anvendes fra i Norge
09.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro