Beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 258/2010 av 25. mars 2010 om særlige betingelser vedrørende guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risiko for at disse produktene kan være forurenset med pentaklorfenol og dioksiner og om oppheving av vedtak 2008/352/EF

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak).

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2) I EU blev der i juli 2007 fundet et stort indhold af pentachlorphenol (PCP) og dioxiner i visse partier guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien. En sådan forurening udgør en trussel mod folkesundheden i EU, hvis der ikke træffes foranstaltninger til at undgå tilstedeværelsen af pentachlorphenol og dioxiner i guargummi.

(3) Som reaktion på dette fund af høje værdier af PCP og dioxiner aflagde Europa-Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) omgående et kontrolbesøg i Indien i oktober 2007. Formålet var at indsamle oplysninger om den mulige forureningskilde og vurdere de kontrolforanstaltninger, der var truffet af de indiske myndigheder for at undgå en gentagelse af forureningen. Kontrolteamet konkluderede, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation om årsagen til, at forureningen fandt sted, og at den af de indiske myndigheder gennemførte undersøgelse ikke var omfattende nok til, at der kunne drages nogen konklusioner. Da guargummiindustrien rådede over og brugte natriumpentachlorphenat, og da der var tale om en overvejende selvreguleret industri, var kontrollerne mangelfulde, og det kunne ikke garanteres, at der ikke forekommer forurening igen.

(4) Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/352/EF af 29. april 2008 om særlige betingelser vedrørende guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for, at sådanne produkter kan være forurenet med pentachlorphenol og dioxiner, fastsat, at alle sendinger af guargummi og af foderblandinger og foderstoffer med et indhold på mindst 10 % guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien skal ledsages af en original analyserapport, som er påtegnet af en repræsentant for den kompetente myndighed i det land, hvor laboratoriet er beliggende, og hvori det godtgøres, at produkter ikke indeholder over 0,01 mg/kg PCP. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal udtage prøver af og analysere de pågældende produkter med en hyppighed på 5 % af sendingerne for at kontrollere, at maksimumsindholdet på 0,01 mg/kg PCP ikke er overskredet. EF-referencelaboratoriet for dioxiner og PCB i foder og fødevarer har undersøgt forholdet mellem PCP og dioxiner i forurenet guargummi fra Indien. Det kan af undersøgelsen konkluderes, at guargummi med et PCP- indhold under 0,01 mg/kg ikke indeholder uacceptable mængder dioxiner.

(5) FVO gennemførte i oktober 2009 et opfølgende kontrolbesøg for at vurdere de kontrolforanstaltninger, de indiske myndigheder har indført for at forebygge forurening af guargummi med PCP og dioxiner, og for at følge op på henstillingerne fra kontrolbesøget i oktober 2007.

(6) Under kontrolbesøget blev der konstateret adskillige alvorlige mangler. Status for industriel anvendelse af PCP i Indien er uklar, og da kontrolbesøget fandt sted, blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for tiltag til at standse produktion eller salg af PCP. Det er den private eksportvirksomhed, der udtager prøver uden nogen form for officielt tilsyn. Manglende overholdelse af reglerne, som konstateres af laboratoriet med en frekvens på ca. 2,5 % af de analyserede prøver, meddeles til eksportvirksomheden, uden at den kompetente myndighed underrettes. Eftersom den kompetente myndighed ikke havde kendskab til disse tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, blev der ikke truffet foranstaltninger over for de pågældende partier.

(7) Resultaterne viser, at forureningen af guargummi med PCP og/eller dioxiner ikke kan betragtes som et isoleret tilfælde, og at det udelukkende er den effektive analyse foretaget af det godkendte private laboratorium, der har forhindret, at yderligere forurenede produkter er blevet eksporteret til EU. Da der ikke er sket forbedringer af kontrolsystemet, bør der træffes supplerende foranstaltninger for at reducere eventuelle risici.

(8) Eftersom det ikke kan udelukkes, at guargummi med oprindelse i Indien eksporteres til EU via et andet tredjeland, bør der foretages stikprøvekontrol for forekomst af PCP i guargummi afsendt fra andre lande end Indien.

(9) Beslutning 2008/352/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. På grund af karakteren af ændringsbestemmelserne, der gælder umiddelbart og er bindende i alle enkeltheder, bør beslutningen afløses af en forordning.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2010
Anvendelsesdato i EU
15.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.04.2010
Anvendes fra i Norge
12.04.2010