Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/880/EU av 21. desember 2011 som endrer vedlegg I til beslutning 2011/402/EU om beskyttelsestltak vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importert fra Egypt

Commission Implementing Decision of 21 December 2011 amending Annex I to Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter importforbud for bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornskløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E. coli. Deretter skal alle forsendelser av bukkehornskløverfrø destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller negativt. Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for regelverket er utbruddene av E. coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt.

Vedtak 2011/880/EU endrer listen i vedtak 2011/402/EU vedlegg I, der knuste og splittede varianter av belgfrukter og oljeholdige frø/frukter tas ut av listen. Dette betyr at disse produktene ikke lenger er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for endringen er at Kommisjonen har vurdert at disse produktene ikke kan brukes til spiring, og at det derfor ikke er nødvendig å fastholde importforbudet for disse produktene. I tillegg retter vedtaket på varenumrene for soyabønnespirer, soyabønner og andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter som er oppgitt i vedlegg I. Årsaken til dette er at EU endret sin tolltariff fra 1. januar 2012. De norske varenumrene ble justert fra samme dato.

Grunnrettsakten gjelder til 31. mars 2012, med mulighet for forlengelse ved behov.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 7. juli 2011 nr. 761 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Endringen med å ta ut en del produkter fra listen i vedlegg I vil kunne gi næringen og Mattilsynet en besparelse ved at færre produkter behøver kontrolleres. Endringen av varenumrene anses ikke å ha noen konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I kapittel I og vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. desember 2011, med ikrafttredelse 24. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2011
Anvendelsesdato i EU
12.01.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.01.2012
Anvendes fra i Norge
02.01.2012