Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/662/EU av 6. oktober 2011 som endrer Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/402/EU om beskyttelsestiltak vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importert fra Egypt

Commission Implementing Decision 2011/662/EU of 6 October 2011 amending Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter et importforbud rettet mot bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornskløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E. coli. Deretter skal alle forsendelser av bukkehornskløverfrø destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller negativt. Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for dette regelverket er utbruddene av E. coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt.Det er opplistingen av produkter i vedlegget som nå blir endret. For å forenkle regelverket har Kommisjonen besluttet å slå sammen to grupper med sennepsfrø til en gruppe. Videre har Kommisjonen vurdert at faren knyttet til produkter omfattet av varenummeret 07.08 kun retter seg mot spirer i denne gruppen og ikke friske/kjølte belgfrukter (f.eks. erter og bønner) i gruppen. Derfor er det vedtatt å fjerne friske/kjølte belgfrukter fra produktbetegnelsen til 07.08 i vedlegget, og uttrykkelig benevne spirer som målproduktet i gruppen med varenummer 07.08. Grunnrettsakten er ment til å gjelde frem til 31. oktober 2011, med mulighet for forlengelse ved behov.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom en endring av forskrift 7. juli 2011 nr. 761 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Endringen vedrørende sennepsfrø vil ikke ha betydning for det norske regelverket, mens endringen i innholdet på varenummeret for gruppen 07.08 vil kunne gi en besparelse for Mattilsynet og importørene ettersom det nå blir færre produkter som skal være gjenstand for kontroll.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 6. oktober 2011, med ikrafttredelse 7. oktober 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.2011
Anvendelsesdato i EU
27.10.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.10.2011
Anvendes fra i Norge
10.10.2011