Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/543/EF av 18. juni 2008 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjærkre i Fellesskapet

Commission Decision 2008/543/EC of 18 June 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Communit

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN(fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Det er endvidere fastsat, at der skal vedtages nærmere bestemmelser, der nødvendiggøres af den epidemiologiske situation, som supplement til de i direktivet fastsatte minimumsbekæmpelsesforanstaltninger.

(2) Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (4) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen. Sådanne områder er anført i bilaget til beslutning 2006/415/EF og omfatter for øjeblikket dele af Tyskland og Polen. Nævnte beslutning anvendes indtil den 30. juni 2008.

(3) Da der i Fællesskabet fortsat er risiko for udbrud af højpatogen aviær influenza forårsaget af subtype H5N1, bør de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF, opretholdes med henblik på at finde anvendelse, når det pågældende virus påvises hos fjerkræ, som et supplement til de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF.

(4) Set i lyset af den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til aviær influenza i Fællesskabet bør anvendelsen af beslutning 2006/415/EF forlænges til den 30. juni 2009.

(5) Tyskland og Polen har meddelt Kommissionen, at de som følge af den gunstige sygdomssituation på deres område ikke længere anvender beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1. De foranstaltninger, der i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 2006/415/EF blev indført vedrørende område A og område B i de pågældende medlemsstater, er derfor ikke længere nødvendige.

(6) Beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet