Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/84/EU av 12. februar 2014 som endrer beslutning 2013/426/EU om tiltak for å hindre spredning til EU av afrikansk svinepestvirus fra visse tredjestater eller deler av tredjestater hvor det er bekreftet at sykdommen forekommer, og om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2011/78/EU

Commission Implementing Decision 2014/84/EU of 12 February 2014 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 07.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.06.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet for å finjustere tiltakene som skal hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med utbrudd i Russland og Hviterussland.

Dagens regelverk setter krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy som frakter levende dyr og fôr. Nytt regelverk medfører at det ikke lenger er obligatorisk å desinfisere kjøretøy som transporterer fôr. Til gjengjeld gis det hjemmel til å kreve vask og desinfeksjon av ethvert kjøretøy som man mistenker kan innebære smitterisiko. Hvis det påvises utilstrekkelig vask og desinfeksjon kan myndighetene enten gjennomføre en desinfisering på stedet i påvente av en tilstrekkelig vask og desinfeksjon innen 48 timer etter grensepassering (nytt), eller avvise kjøretøy (likt dagens regelverk).

Fordi sykdomssituasjonen er under endring settes en sluttdato for dagens regelverk. Datoen settes til 31. desember 2015.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Regelverket medfører i praksis få konsekvenser for næringen og Mattilsynet.
Ettersom Norge ikke har riksgrense mot Hviterussland, får kravet om kontroll, rengjøring og desinfeksjon osv. av kjøretøy fra Hviterussland ingen betydning for Norge. Kravet om rengjøring, desinfeksjon og utfylling av erklæring rettes mot sjåfører eller operatører av kjøretøy som ankommer Norge direkte fra Russland. Trolig vil det være færre kjøretøy man mistenker for smitte (nytt krav) enn antall kjøretøy som frakter fôr (utgått krav). Biler stoppet på grensa av andre medlemsland på bakgrunn av mistanke om smitte har i hovedsak vært sølete kjøretøy. I praksis anslås det likevel at det vil være et helt begrenset antall kjøretøy som ankommer Norge fra Russland, som vil omfattes av regelverket.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 12. februar 2014. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 20. februar 2013 ved endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.02.2014
Anvendelsesdato i EU
06.03.2014
Opphører å gjelde
31.12.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.02.2014
Anvendes fra i Norge
20.02.2014