Beskyttelsestiltak om afrikansk svinepest i Litauen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/43/EU av 27. januar 2014 om visse midlertidige beskyttelsestiltak om afrikansk svinepest i Litauen

Commission Implementing Decision 2014/43/EU of 27 January 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Lithuania

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Litauen har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Litauen etablert en sone hvor tiltakene som beskrives i art 15 og 16 gjennomføres.

For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Litauen og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder i Polen og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Forordningen lister de områder som skal omfattes av den infiserte sonen; områdene omfatter funnstedet av viruset. Listeføringen er gyldig til 15. februar 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Litauen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg kun mot Litauen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.01.2014
Anvendelsesdato i EU
19.02.2014
Opphører å gjelde
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet