Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 601/2008 av 25. juni 2008 om beskyttelsestiltak vedrørende visse fiskevarer importert fra Gabon og bestemt til konsum

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.7.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Innlemmet i EØS-avtalen som hastesak ved forenklet prosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2008)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forbyr import av fisk og fiskevarer fra Gabon dersom produktene overstiger maksimumsgrenseverdier for tungmetaller og/eller sulfitter. Videre stiller forordningen krav til at myndighetene sørger for at det blir tatt prøver og utført analyser av alle forsendelser av disse produktene. Kostnadene for dette skal dekkes av importøren.

Merknader
Rettsakten krever fastsettelse av forskrift 9. juli 2008 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon.

Rettsakten vil kunne medføre økte administrative konsekvenser for Mattilsynet i forbindelse med prøvetaking og analyse og innkreving av kostnader for dette. I tillegg skal det rapporteres om analyseresultater hver tredje måned. Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for importører av fisk fra Gabon, som skal belastes for kostnadene i forbindelse med prøvetaking og analyser.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Gabon er fastsatt i Norge 9. juli 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2008
Anvendelsesdato i EU
16.07.2008
Opphører å gjelde
08.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2008
Anvendes fra i Norge
09.07.2008