Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1746 av 30. september 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 750/2014 ved å forlenge anvendelsesperioden for beskyttelsestiltakene vedrørende epidemisk diaré hos svin

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1746 of 30 September 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 750/2014 by extending the period of application of the protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2015)

Sammendrag av innhold
Epidemisk diaré hos svin (PED) er en sjukdom som hovedsakelig rammer spedgris. Morbiditeten og mortaliteten hos grisunger er høy. Voksne individer kan også rammes, men disse får ofte milde symptomer. USA og Canada har rapportert til verdens dyrehelse organisasjon (OIE) om utbrudd av PED, coronavirus, subtype alfa og delta i svinepopulasjonen. Epidemiologisk og klinisk ser utbruddet ut til å arte seg annerledes enn tidligere utbrudd med coronavirus. I EU har man hatt, og har, utbrudd med kun alfa coronavirus.

Direktiv 91/496/EØF gir mulighet til å fastsette spesielle vilkår for beskyttelse mot nye sykdommer i tredjeland som truer dyrehelse eller folkehelse i unionen. Forordning (EU) nr. 206/2010 fastsetter krav og helsesertifikater som skal benyttes ved import av levende dyr. I del 2 vedlegg 1 av forordningen gis sertifikatmodellen for ungulater.

Forordning (EU) nr. 750/2014 gir særskilte beskyttelsestiltak ved import av levende svin fra USA og Canada. Helsesertifikatet for import av svin POR-X fra del 2 i vedlegg 1 av forordning (EU) nr. 206/2010 er brukt som utgangspunkt. I helsesertifikatets punkt II.2.1 er det lagt til et nytt underpunkt c) som krever at dyrene i forsendelsen skal ha vært holdt i en besetning hvor det ikke har vært noe bekreftet eller mistenkt tilfelle av PED de siste 40 dager før forsendelse. Det kreves også at avføringsprøver fra dyrene som skal sendes har blitt testet med en PCR-test for procin epidemic diare virus og procint deltacoronnavirus tidligst 7 dager før avreise med negativt resultat. Videre skal dyrene ikke ha blitt vaksinert mot PED.

Forordning (EU) nr. 2015/1746 forlenger gyldighetsperioden av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 750/2014 til 31. oktober 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 2015/1746 vil medføre endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Ved implementering av forordning (EU) nr. 750/2014 ble det ikke fastsatt noen dato for når de særskilte beskyttelsestiltakene opphører. Endringene medfører derfor kun at henvisninger til forordning (EU) nr. 2015/1746 legges til.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører minimale økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge da livdyrimporten av svin er svært begrenset. Konsekvensen dersom man får viruset inn i landet vil derimot vært svært omfattende og rettsakten ansees derfor som berettiget og nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2015
Anvendelsesdato i EU
31.10.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2015
Anvendes fra i Norge
05.10.2015