Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa i Romania

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/218/EU av 16. april 2010 som endrer vedtak 2006/415/EF vedrørende visse beskyttelsestiltak overfor et utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjærkre i Romania

Commission Decision 2010/218/EU of 16 April 2010 amending Decision 2006/415/EC as regards certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Romania

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak).

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen. De pågældende områder er opført i bilaget til beslutning 2006/415/EF.

(2) Efter et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Rumænien traf Rumænien beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B, jf. artikel 4 i nævnte beslutning.

(3) Kommissionens afgørelse 2010/158/EU af 16. marts 2010 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Rumænien blev vedtaget efter et udbrud af sygdommen i Rumænien. Ved afgørelse 2010/158/EU afgrænses de områder, hvor de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger foreskrevet i beslutning 2006/415/EF skal anvendes, og foranstaltningernes anvendelsesperiode fastsættes.

(4) De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger er nu blevet behandlet af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(5) Siden afgørelse 2010/158/EU blev vedtaget, er endnu et udbrud blevet bekræftet i et område, der allerede er omfattet af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for sygdommen. Dette nye udbrud bør derfor tages i betragtning ved afgrænsningen af område A og af beskyttelsesforanstaltningernes anvendelsesperiode, som nu bør stadfæstes.

(6) Bilaget til beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør afgørelse 2010/158/EU udtrykkeligt ophæves.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2010
Anvendelsesdato i EU
07.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
07.05.2010