Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1068 av 1. juli 2015 om endring av vedtak 2002/994/EF om særskilte beskyttelsestiltak overfor animalske produkter fra Folkerepublikken Kina

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1068 of 1 July 2015 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2002/994/EF som fastsetter et importforbud for animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Grunnrettsakten gir et unntak fra importforbudet for næringsmidler og fôrvarer som er listet opp i rettsaktens vedlegg. De unntatte produktene i vedlegget deles i to grupper, der produktene i vedleggets del I kan importeres uten et helsesertifikat, mens produktene i vedleggets del II kan importeres hvis de følges av et helsesertifikat.

Rettsakten endrer opplistingen i del I av vedlegget, der
- stoffer som skal benyttes som tilsetningsstoffer i næringsmidler som er omfattet av forordning (EF) nr. 1333/2008,
- stoffer som skal benyttes som eller benyttes i kosttilskudd som er omfattet av direktiv 2002/46/EF,
- kondroitin sulfat og glukosamin ansett som fôrmidler som er omfattet av forordning (EU) nr. 68/2013, og
- L-cystein og L-cystin ansett som fôrtilsetningsstoffer som er omfattet av forordning (EF) nr. 1831/2003,
tas inn i opplistingen og derfor nå tillates importert til EU/EØS-området.

Import av disse produktene forutsetter at andre krav til produktene gitt ellers i EU/EØS-lovgivningen er oppfylt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalske opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen med å ta nye produkter inn i del I av vedlegget vil gjøre det mulig for næringen å importere disse produktene, også uten at de sender med et helsesertifikat som beviser at produktene er trygge.

Mattilsynet vil kunne få et merarbeid i forhold til grensekontrollen av forsendelser med disse produktene ved at disse nå kan importeres til EU/EØS, men da vil kontrollen være knyttet til andre krav i lovgivningen.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer vedlegg I til vedtak 2002/994/EF, som innførte et importforbud mot produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina. Imidlertid åpner rettsakten for at man kan tillate import av visse angitte produkter som er listet opp i vedlegget til rettsakten.

Produktene i endringen er vurdert som trygge og kan derfor unntas fra det generelle importforbudet rettet mot animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Endringen med inntakelsen av nye produkter i vedleggets del I (produkter som kan importeres uten medfølgende helsesertifikat) vil kunne gi næringen et større marked fra hvor de kan importere disse produktene.

Det er viktig å merke seg at annet EØS-regelverk kan ha innvirkning på import av disse produktene, og deres prosedyrer skal følges ved import til EØS.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 1. juli 2015, med ikrafttredelse 4. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
23.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2015
Anvendes fra i Norge
03.07.2015