Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/198/EU av 30. mars 2011 som endrer vedtak 2011/44/EU om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria

Commission Implementing Decision 2011/198/EU of 30 March 2011 amending Decision 2011/44/EU concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger vedtak 2011/44/EU, som gjelder beskyttelsestiltak pga. utbrudd av munn- og klovsjuke i Bulgaria, frem til 30. juni 2011.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, da forskrift 10. januar 2011 nr. 14 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria ikke har noen "solnedgangsbestemmelse". Mattilsynet sendte meddelelse til Lovdata 20. april 2011 for å få vedtak 2011/198/EU i EØS-henvisningen i forskriftens hjemmelsfelt.

Sakkyndige instansers merknader
Endringen notifiseres til ESA.

Status
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2011
Anvendelsesdato i EU
01.04.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.04.2011
Anvendes fra i Norge
20.04.2011