Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/377/EF av 8. mai 2008 om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest Slovakia

Commission Decision 2008/377/EC of 8 May 2008 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Slovakia, as corrected by OJ L 131, 21.5.2008, p. 14

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Gjennomføres som hastesak ved forenklet prosedyre uten EØS-komitevedtak.

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Den 11. april 2008 ble det påvist klassisk svinepest (KSP) i en svinebesetning i Slovakia. Med hjemmel i vedtak 2008/303/EF har Mattilsynet allerede fastsatt forskrift 15. april 2008 nr. 360 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia.Tiltakene omfatter levende svin og avlsprodukter fra svin. Sykdommen er senere også påvist i en kontaktbesetning og man frykter at ytterligere besetninger kan være infisert. For å hindre ytterligere spredning av klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia og for å gjøre vedtaket klarest mulig, spesifiseres det i dette vedtaket i hvilke tilfeller det eventuelt kan gis tillatelse til transport av svin innen Slovakia eller til andre medlemsstater og hvilke krav som da skal gjelde.I praksis innebærer vedtaket et totalforbud mot samhandel og eksport av svin og svineavlsprodukter fra hele Slovakia. Rettsakten opphever det første beskyttelsesvedtaket som ble vedtatt i denne sammenheng, vedtak 2008/303/EF.

Merknader
I forskrift 15. april 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia er det kun nødvendig å endre selve hjemmelsfeltet.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2008
Anvendelsesdato i EU
09.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2008
Anvendes fra i Norge
10.06.2008