Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/696 av 11. april 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/696 of 11 April 2017 amending Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.5.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2017/247 fastsetter risiko- og observasjonssonene som berørte EU-medlemsstater skal opprette ved utbrudd av høypatogen aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap iht. artikkel 16(1) i direktiv 2005/94/EF og varigheten av tiltakene som skal iverksettes iht. artikkel 29(1) og artikkel 31 i direktiv 2005/94/EØF. Denne nye rettsakten endrer beslutning (EU) 2017/247. Endringene er at det er føyd til flere nye soner i Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Frankrike og Romania som følge av flere nye utbrudd av aviær influensa av subtype H5 i disse landene. I tillegg er beslutningens virkeområde utvidet til å omfatte bestemmelser om forsendelse av daggamle kyllinger fra de berørte medlemsstatene.

Rettsakten pålegger de berørte medlemsstatene å forby forsendelse av daggamle kyllinger fra risiko- og observasjonssonene til andre medlemsstater. Vedkommende myndighet i avsenderlandet kan likevel gi tillatelse dersom visse betingelser blir overholdt. Betingelsene er at kyllingene skal være klekt fra rugeegg fra fjørfe som holdes på godkjente virksomheter utenfor risiko- og observasjonssonene og ikke ha vært i kontakt med kyllinger eller rugeegg fra fjørfe som holdes innenfor disse sonene. Avsenderrugeriet skal ikke ligge i en risikosone, men det kan ligge i en observasjonssone.

Rettsakten pålegger de berørte medlemsstatene å forby forsendelse av daggamle kyllinger klekt fra rugeegg fra fjørfe som holdes på virksomheter i risiko- og obeservasjonssonene til andre medlemsstater. Det er med mindre vedkommende myndighet i avsenderlandet tillater direkte transport av rugeegg fra fjørfe som holdes på godkjente virksomheter utenfor risikosonene, men innenfor observasjonssonene, til et utpekt rugeri utenfor sonene og sikrer at kyllingene oppfyller visse betingelser. Betingelsene er at kyllingene er klekt på et utpekt rugeri utenfor risiko- og observasjonssonene. Videre skal kyllingene være klekt fra rugeegg som er desinfisert, og hvis emballasje ble desinfisert før de ble transportert til avsender rugeriet, og rugeeggene skal kunne spores.

Helsesertifikatene som skal følge med forsendelsene i henhold til samhandelsdirektivet for fjørfe (direktiv 2009/158/EF) skal inneholde setningen "Denne sendingen er i overensstemmelse med dyrehelsevilkårene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa. Denne inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU, inkludert denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, uavhengig av hvilken subtype det er snakk om, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EU/EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Rettsakten gjør det mulig å lette på restriksjonene som er innført for å unngå spredning av høypatogen aviær influensa i EU/EØS og dermed også på de økonomiske og administrative byrdene fjørfebransjen i EU/EØS er påført som følge av restriksjonene. Eksportører i de berørte EU-medlemsstatene vil kunne få tillatelse fra sine myndigheter til å eksportere daggamle kyllinger til norske importører på vilkårene i beslutningen. De norske importøreren vil kunne få tillatelse fra Mattilsynet til å importere de daggamle kyllingene på de samme vilkårene. Mattilsynet må oppdatere sine nettsider med informasjon om muligheten til å få slike tillatelser og påregne noe tid til søknadsbehandling.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Etter forrige endring av beslutning (EU) 2017/247 har sykdomssituasjonen i EU bedret seg. Det er derfor grunn til å endre beskyttelsestiltakene slik at de står i forhold til dagens situasjon og ikke pålegger aktørene i fjørfebransjen større byrder enn nødvendig. Daggamle kyllinger utgjør en lav risiko for spredning av høypatogen aviær influensa. Endringene i bestemmelsene om forsendelse av daggamle kyllinger fra områder med restriksjoner er i overensstemmelsene med direktiv 2005/94/EU, som regulerer bekjempelse av aviær influensa i EU/EØS.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Dyrehelse og dyrevelferd den 6. - 7. april 2017. Rettsakten ble publisert i Official Journal den 13. april 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2017
Anvendelsesdato i EU
13.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet