Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2225 av 30. november 2015 om endring av vedtak 2005/734/EF, 2006/415/EF og 2007/25/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/657/EU som angår deres gyldighetsperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2225 of 30 November 2015 amending Decisions 2005/734/EC, 2006/415/EC and 2007/25/EC and Implementing Decision 2013/657/EU as regards their period of application

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten foreslår forlengelse av gyldighetsperioden for en rekke rettsakter som dreier seg om beskyttelsestiltak mot aviær influensa. Beslutningene 2005/734/EU, 2006/415/EU, 2007/25/EU og 2013/657/EU er alle gyldige til 31. desember 2015. Fra slutten av 2014 har det vært flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika. Epidemiologiske undersøkelser gir sterke indikasjoner på at tamfugl ofte er smittet fra villfugl. Dagens epidemiologiske situasjon med et økende antall utbrudd og stor geografisk spredning av HPAI medfører at denne sykdommen fortsatt er en trussel mot folke- og dyrehelsa i EU og EØS. Med bakgrunn i dette foreslås det å forlenge gyldigheten til de ovenfor nevnte rettsaktene til 31. desember 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2005/734/EU er gjennomført i forskrift 05. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Beslutning 2006/415/EU er gjennomført i forskrift 03. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Beslutning 2007/25/EU er gjennomført i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland.

Beslutning 2013/657/EU er gjennomført i forskrift 16. september 2008 nr. 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sveits.

Alle disse forskriftene er fastsatt uten noen opphevelsesdato. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjøre noen rettslige endringer på bakgrunn av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert på OJ. Den trer i kraft i EU den 3. desember 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2015
Anvendelsesdato i EU
22.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet