Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2367 av 22. desember 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning /EU) 2016/2122 om beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2367 of 21 December 2016 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2016/2122 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2016/2122. Vedlegget inneholder lister over risiko- og observasjonssoner som er opprettet i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i Danmark, Tyskland, Ungarn, Nederland, Østerrike, Sverige, Frankrike og Polen. Endringene er at det blir føyd til flere nye soner i Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen, samt nye soner i Bulgaria og Det forente kongerike (UK), etter flere nye utbrudd i disse landene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU, inkludert denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal den 22. desember 2016 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2016
Anvendelsesdato i EU
11.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet