Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/798 av 17. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/798 of 17 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2020/47 on protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter i visse medlemsstater, og efter at de pågældende medlemsstater havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF.

(2) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes i henhold til direktiv 2005/94/EF af de medlemsstater, der er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, som minimum omfatte de områder, der er opført som beskyttelses- og overvågningszoner i samme bilag.

(3) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/711 efter yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 hos fjerkræ i Ungarn, som skulle afspejles i bilaget.

(4) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/711 har Ungarn underrettet Kommissionen om tre yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter, igen i amtet Bács-Kiskun i denne medlemsstat.

(5) De nye udbrud i Ungarn er sket inden for grænserne for områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47. Grænserne for de nye beskyttelseszoner omkring disse nye udbrud, der er oprettet af Ungarns kompetente myndighed i henhold til direktiv 2005/94/EF, strækker sig imidlertid ud over de beskyttelseszoner, der for øjeblikket er opført i nævnte bilag.

(6) Desuden har Bulgarien underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i regionen Plovdiv.

(7) Bulgarien er for øjeblikket ikke opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, og efter det nye udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 har den kompetente myndighed i denne medlemsstat truffet de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring det nye udbrud.

(8) Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Bulgarien og Ungarn har gennemført i henhold til direktiv 2005/94/EF, og den har fundet det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som Bulgariens kompetente myndighed har oprettet, og den nye beskyttelseszone, som Ungarns kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 er blevet bekræftet. Derfor bør de beskyttelseszoner, der er opført for Ungarn i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, ændres, og nye beskyttelses- og overvågningszoner bør opføres for Bulgarien.

(9) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de nye beskyttelses- og overvågningszoner, som Bulgarien har oprettet, og den nye beskyttelseszone, som Ungarn har oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(10) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 har den epidemiologiske situation i Unionen desuden fortsat udviklet sig, bl.a. med en særdeles negativ udvikling i Ungarn, hvor der blev bekræftet 264 udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i amterne Bács-Kiskun og Csongrád, ud af de samlede 273 bekræftede udbrud i den denne medlemsstat. Alvoren af den epidemiologiske situation blev bl.a. påvirket af den høje fjerkræbesætningstæthed og den høje tæthed af fjerkræpopulationen i de berørte områder i de pågældende amter.

(11) I områder med en høj fjerkræbesætningstæthed og med bestemte fjerkræarter, der er særligt udsatte for infektion, er der en øget risiko for spredning af højpatogent aviær influenza-virus. I overensstemmelse hermed kan områderne i amterne Bács-Kiskun og Csongrád i Ungarn betragtes som højrisikoområder med hensyn til spredning af højpatogen aviær influenza. For at bekæmpe opformering og spredning af virusset bør belægningsgraden af den modtagelige fjerkræbestand derfor reduceres i højrisikoområder, og flytning af fjerkræ og daggamle kyllinger bør begrænses mere end tilladt i forhold til de bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF. Der er behov for strengere beskyttelsesforanstaltninger på grund af udviklingen i den nuværende epidemi af højpatogen aviær influenza.

(12) I betragtning af det store omfang af udbruddene i amterne Bács-Kiskun og Csongrád og det store antal fjerkræ, som stadig findes i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i forbindelse med udbruddene i disse amter, er det for at afbøde risikoen for, at fjerkræ eksponeres for det højpatogene aviær influenza-virus, der cirkulerer i de pågældende områder, og for at forhindre spredning af højpatogen aviær influenza og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet nødvendigt at vedtage beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes i disse højrisikoområder, som supplement til de bekæmpelsesforanstaltninger, der allerede er fastsat ved direktiv 2005/94/EF, ved ikke at tillade, at fjerkræ og daggamle kyllinger flyttes fra og til bedrifter inden for disse højrisikoområder, og ved at udskyde genindsættelse af fjerkræ i disse områder ved ikke at tillade, at fjerkræ eller daggamle kyllinger flyttes til bedrifter i disse områder.

(13) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør derfor ændres for at foreskrive supplerende beskyttelsesforanstaltninger i disse højrisikoområder i Ungarn. Desuden bør bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse erstattes af to bilag, nemlig bilag I, der indeholder en liste over de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF, og bilag II, der omfatter områder i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført i bilag I, og som udgør en særlig stor risiko for spredning af højpatogent aviær influenza-virus, og hvor der bør anvendes supplerende beskyttelsesforanstaltninger på grund af den aktuelle epidemiologiske situation i amterne Bács-Kiskun og Csongrád i Ungarn. Derfor bør der henvises til højrisikoområderne i disse amter i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47.

(14) Belægningsgraden af den modtagelige fjerkræbestand i de højrisikoområder i beskyttelses- og overvågningszonerne, der er omhandlet i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, bør reduceres, navnlig ved at udskyde genindsættelse på fjerkræbedrifter med høj risiko for infektion. Flytninger af fjerkræ fra og inden for de pågældende beskyttelses- og overvågningszoner bør ligeledes begrænses, medmindre visse dyresundhedsbetingelser er opfyldt.

(15) I lyset af den aktuelle epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza og de bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF, bør Ungarn anvende de strenge beskyttelsesforanstaltninger for at begrænse risikoen for spredning af sygdommen i højrisikoområderne i amterne Bács-Kiskun og Csongrád. Derfor bør Ungarn sikre, at sendinger af fjerkræ og daggamle kyllinger ikke afsendes fra de i bilag II opførte højrisikoområder til andre dele af Ungarn eller til andre medlemsstater eller til tredjelande.

(16) Flytning af fjerkræ til omgående slagtning udgør en mindre risiko for spredning af sygdommen end andre typer af flytning af fjerkræ, forudsat at der er truffet risikobegrænsende foranstaltninger. Når slagtning af fjerkræ i de i bilag II opførte højrisikoområder ikke er mulig af logistiske og dyrevelfærdsmæssige årsager, navnlig fordi der ikke findes et passende slagteri eller der er begrænsninger i slagtekapaciteten i de relevante højrisikoområder, bør de berørte medlemsstater derfor undtagelsesvis indrømme undtagelser for afsendelse af fjerkræ fra et i bilag II opført højrisikoområde til omgående slagtning til et udpeget slagteri uden for dette højrisikoområde i samme medlemsstat. Sådanne flytninger bør tillades, forudsat at der træffes strenge risikobegrænsende foranstaltninger for ikke at bringe sygdomsbekæmpelsen i fare.

(17) Genindsættelse på fjerkræbedrifter i de højrisikoområder i Ungarn, der er opført i bilag II, bør udskydes i tidsrum, der er tilstrækkeligt langt til at sikre, at det højpatogene aviær influenza-virus er udryddet i de pågældende højrisikoområder, og som minimum indtil det bekræftes af resultaterne af en passende overvågningsplan, som den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat har indført, at virusset ikke er i cirkulation. Det bør derfor ikke være tilladt at flytte daggamle kyllinger til bedrifter i højrisikoområder. Desuden bør genindsættelse på fjerkræbedrifter i de pågældende højrisikoområder kun tillades efter et tilfredsstillende resultat af en risikovurdering foretaget af Ungarns kompetente myndighed, og under forudsætning af at de fjerkræbedrifter, hvor fjerkræ skal genindsættes, har indført passende risikobegrænsende foranstaltninger og forstærkede biosikringsforanstaltninger for at forhindre indslæbning og spredning af virusset.

(18) For at give Ungarns kompetente myndighed tilstrækkelig tid til at gennemføre den overvågning, der er nødvendig for at bekræfte, at højpatogent aviær influenza-virus ikke cirkulerer i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i forbindelse med udbruddene i amterne Bács-Kiskun og Csongrád, som omhandlet i bilag II, og under hensyntagen til den tid, der er nødvendig for at foretage den nødvendige kontrol på alle fjerkræbedrifter i disse zoner, før genindsættelse tillades, bør varigheden af de beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes i disse zoner, forlænges. Derfor bør varigheden af beskyttelsesforanstaltningerne i de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført i del A og B i bilag I for Ungarn, forlænges.

(19) Det officielle navn på amtet Csongrád i Ungarn ændredes den 4. juni 2020 til Csongrád-Csanád. Henvisningerne til amtet Csongrád i det eksisterende bilag til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør derfor ændres til det nye navn på amtet i de nye bilag I og II til nævnte retsakt.

(20) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien og Ungarn, hurtigt på EU-plan at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, som disse medlemsstater har oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF og er opført i bilag I, og de områder, der er opført i bilag II, og hvor der anvendes supplerende beskyttelsesforanstaltninger.

(21) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47 bør derfor ændres.

(22) I lyset af den aktuelle udvikling i den epidemiologiske situation i Bulgarien og Ungarn og behovet for at begrænse yderligere spredning af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 er det vigtigt, at de ændringer, der foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/47, får virkning snarest muligt.

(23) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2020
Anvendelsesdato i EU
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet