Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/574 av 24. april 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/574 of 24 April 2020 amending Implementing Decision (EU) 2020/47 on protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.4.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer tidsperioden og vedlegget til beslutning (EU) 2020/47 som fastsetter risiko- og observasjonssonene som berørte medlemsstater ved utbrudd av høypatogen aviær influensa H5N8 hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Disse sonene skal opprettes i henhold til artikkel 16(1) i direktiv 2005/94/EF. Varigheten av tiltakene som skal iverksettes iht. artikkel 29(1) og artikkel 31 i direktiv 2005/94/EØF oppgis også i rettsakten. Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.
På grunn av den pågående epidemiologiske situasjonen med magne utbrudd, hvor trekkfugler spiller en betydelig rolle for smittespredningen og nye utbrudd forventes, forlenges gyldighetsperioden for beslutning (EU) 2020/47 fra 31. mai 2020 til 20. april 2021. Fra 21. april 2021 trer ny dyrehelseforordning (EU) 2016/429 i kraft. Den gir nye rammer for forebyggelse og bekjempelse av listeførte dyresykdommer inkludert høypatogen fugleinfluensa. For å sikre kontinuitet forlenges derfor gyldighetsperioden for forordning (EU) 2020/47 til aktuell dato.

Endringene i vedlegget til denne rettsakten angår nye utbrudd i fjørfehold i Ungarn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal den 27. april 2020.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.04.2020
Anvendelsesdato i EU
27.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet