Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2021 av 18. november 2021 om visse særskilte beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2021 of 18 November 2021 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Germany

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin er der alvorlig risiko for spredning af sygdommen til andre virksomheder med opdrættede svin.

(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer reglerne om bekæmpelse af de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429, og som er defineret som kategori A-, B- og C-sygdomme i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882. Navnlig indeholder artikel 21 og 22 i delegeret forordning (EU) 2020/687 bestemmelser om oprettelse af en spærrezone restriktionszone i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom, herunder afrikansk svinepest, og om anvendelse af visse foranstaltninger deri. Desuden fastsættes det i artikel 21, stk. 1, i nævnte delegerede forordning, at restriktionszonen skal omfatte en beskyttelseszone, en overvågningszone og om nødvendigt supplerende restriktionszoner rundt om eller op til beskyttelses- og overvågningszonerne.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 er der fastsat særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Navnlig fastsættes det i nævnte gennemførelsesforordnings artikel 3, litra a), at der skal oprettes en restriktionszone i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

(5) Tyskland har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet efter et udbrud af sygdommen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, der blev bekræftet den 15. november, og i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 har Tyskland oprettet en restriktionszone, der omfatter beskyttelses- og overvågningszoner, hvor de generelle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i delegeret forordning (EU) 2020/687 anvendes, for at forhindre yderligere spredning af sygdommen.

(6) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat at afgrænse restriktionszonen for afrikansk svinepest, som omfatter beskyttelses- og overvågningszoner, i Tyskland.

(7) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de foranstaltninger, der fastsættes ved denne afgørelse, finder anvendelse hurtigst muligt.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.11.2021
Anvendelsesdato i EU
19.11.2021
Opphører å gjelde
15.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet