Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2017/1162/EU av 28. juni 2017 om visse midlertidige beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Tsjekkia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1162 of 28 June 2017 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in the Czech Republic

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spredes til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 15 i direktiv 2002/60/EF skal der efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin afgrænses et inficeret område.

(4) Tjekkiet underrettet Kommissionen om den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 15 i direktiv 2002/60/EF afgrænset et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør det område, der er inficeret med afrikansk svinepest i Tjekkiet, identificeres på EU-plan i samarbejde med den pågældende medlemsstat.

(6) I afventning af det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør det inficerede område i Tjekkiet derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(7) Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2017
Anvendelsesdato i EU
30.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet