Beskyttelsestiltak med hensyn til import av animalske produkter fra Kina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/482/EU av 20. august 2012 om endring av vedtak 2002/994/EF om særskilte beskyttelsestiltak overfor animalske produkter fra Kina

Commission Implementing Decision 2012/482/EU of 20 August 2012 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2002/994/EF som fastsetter et importforbud for animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Grunnrettsakten gir et unntak fra importforbudet for varer som er listet opp i rettsaktens vedlegg. De unntatte produktene i vedlegget deles i to grupper, der produktene i vedleggets del I kan importeres uten et helsesertifikat, mens produktene i vedleggets del II kan importeres hvis de følges av et helsesertifikat.

Rettsakten endrer opplistingen i del II av vedlegget, der propolis og bipollen tas inn i opplistingen og derfor nå tillates importert til EU/EØS-området.

Import av disse produktene forutsetter at andre krav til produktene gitt ellers i regelverket er oppfylt.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalske opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Endringen med å ta propolis og bipollen inn i del II i vedlegget vil gjøre det mulig for næringen å importere disse produktene, mot at de sender med et helsesertifikat som beviser at produktene er trygge.

Mattilsynet vil kunne få et merarbeid i forhold til grensekontrollen av forsendelser med disse produktene.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 20. august 2012, med ikrafttredelse 23. august 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2012
Anvendelsesdato i EU
11.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.08.2012
Anvendes fra i Norge
23.08.2012