Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/419 av 23. januar 2019 i henhold til forordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Japan etter lov om beskyttelse av personopplysninger

Commission Implementing Decision (EU) 2019/419 of 23 January 2019 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by Japan under the Act on the Protection of Personal Information

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen fastsetter at Japan, under de bestemmelser og forsikringer som gis i beslutningen, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 45. Dette innebærer at personopplysninger etter beslutningen kan flyte fritt mellom EU/EØS og Japan uten ytterligere godkjenning eller krav til overføringen. Beslutningen fastsetter i fortalen punkt (5) at EØS-landene er omfattet av reglene.

Kommisjonen konkluderer med at Japan, gitt de betingelser som følger av beslutningen, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Kommisjonen vurderer at Japan har et godt beskyttelsesnivå, men likevel slik at det er nødvendig med noen tillegg. Betingelsene fastsettes i vedlegg til beslutningen - vedlegg 1. med supplerende regler(tilleggsregler) og bilag 2 med redegjørelser fra japanske myndigheter om adgang til opplysninger. Tilleggsreglene skal sørge for samsvar med det japanske personvernsystemet. Tilleggsgarantiene vil for eksempel styrke vern av sensitive data, utøvelse av individuelle rettigheter og vilkårene for å overføre personopplysninger videre fra Japan til et annet tredjeland. Disse tilleggsreglene vil være bindende for japanske selskaper som mottar data fra EU og kan håndheves av den japanske uavhengige tilsynsmyndigheten (PPC) og domstolene. Den japanske regjeringen har også gitt forsikringer til Kommisjonen om sikkerhetstiltak vedrørende japanske myndigheters adgang til strafferettshåndhevelse og nasjonale sikkerhetsformål, slik at enhver slik bruk av personopplysninger vil være begrenset til det som er nødvendig og forholdsmessig og underlagt uavhengig tilsyn og effektive rettsmekanismer. Beslutningen sikrer også en klagemekanisme for å undersøke og behandle klager fra europeere over japanske myndigheters tilgang til deres personopplysninger. Denne nye mekanismen vil bli administrert og overvåket av den japanske uavhengige tilsynsmyndigheten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen krever ingen endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen om fastsettelse av tilstrekkelig beskyttelsesnivå legger til rette for enklere handel og fri flyt av data mellom Japan og Norge. Norske selskaper antas å få nytte av beslutningen på linje med EU-landene. Beslutningen bidrar også til like forretningsvilkår ved at reglene samsvarer i Japan og EU/EØS-landene. Det vurderes derfor som svært viktig for norske næringsinteresser at Norge gjennomfører beslutningen.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen følger hurtigprosedyren.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen om fastsettelse av tilstrekkelig beskyttelsesnivå legger til rette for enklere handel og fri flyt av data mellom Japan og Norge. Norske selskaper antas å få nytte av beslutningen på linje med EU-landene. Beslutningen bidrar også til like forretningsvilkår ved at reglene samsvarer i Japan og EU/EØS-landene. Det vurderes derfor som svært viktig for norske næringsinteresser at Norge gjennomfører beslutningen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 23.januar 2019.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og har derfor ikke vært behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.01.2019
Anvendelsesdato i EU
08.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0419
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro