Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Guatemala: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1793 av 20. november 2018 om godkjenning av endringer i den tekniske dokumentasjonen for en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 som fører til endringer i hovedspesifikasjonene ('Ron de Guatemala')

Commission Regulation (EU) 2018/1793 of 20 November 2018 approving amendments to the technical file of a geographical indication for a spirit drink listed in Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 resulting in changes to its main specifications ‘Ron de Guatemala’ (GI)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.3.2021)

Sammendrag av innhold
"Ron de Guatemala" ble i kommisjonsforordning (EU) nr. 97/2014 beskyttet som geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk og oppført i lista over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110).

Den opprinnelige såkalte tekniske fila for "Ron de Guatemala" framgår imidlertid ikke av selve forordningen som beskytter den geografiske betegnelsen (32014R0097), men hovedspesifikasjonene i den tekniske fila er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av den opprinnelige tekniske fila.

Denne nye forordningen (32018R1793) godkjenner endringer i den opprinnelige tekniske fila for "Ron de Guatemala". De konkrete endringene i den tekniske fila framgår ikke av selve forordningen som godkjenner endringene, men er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Også i dette tilfellet inneholder forordningens innledende "fortale" bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av de foreslåtte endringene i den tekniske fila.

Det er de tekniske filene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Som nevnt ovenfor, ble "Ron de Guatemala" i kommisjonsforordning (EU) nr. 97/2014 beskyttet som geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk og oppført i lista over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110).

Forordningene som beskytter nye geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, i form av endringer i lista med disse i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker, 32008R0110, har fortløpende blitt tatt inn i EØS-avtaleverket og deretter gjennomført i norsk rett i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Det er de tekniske filene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene. I samsvar med EUs reguleringsteknikk innenfor dette rettsområdet, framgår imidlertid ikke de tekniske filene direkte i lista over beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110).

Den opprinnelige såkalte tekniske fila for "Ron de Guatemala" framgår heller ikke direkte av selve forordningen som beskytter den geografiske betegnelsen (32014R0097), men hovedspesifikasjonene i den tekniske fila er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av den opprinnelige tekniske fila.

Denne nye forordningen (32018R1793) godkjenner endringer i den opprinnelige tekniske fila for "Ron de Guatemala". De konkrete endringene i den tekniske fila framgår heller ikke direkte av selve forordningen som godkjenner endringene, men er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Også i dette tilfellet inneholder forordningens innledende "fortale" bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av de foreslåtte endringene i den tekniske fila.

Dette er så langt vi kan se, det første eksemplet i EØS på en forordning som utelukkende godkjenner endringer i ei opprinnelig godkjent teknisk fil.

Forordningen "står på egne ben" og endrer ikke noen av bestemmelsene i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110).

Vi mener at forordningen både er EØS-relevant og akseptabel og at den derfor bør tas inn i EØS-avtaleverket og deretter gjennomføres i norsk rett.

Vi antar at forordningen skal tas inn i EØS-avtaleverket på vanlig måte. Det må avklares med EFTA-sekretariatet og EU hvor i EØS-avtaleverket denne forordningen og tilsvarende forordninger skal plasseres, ettersom de "står på egne ben" og ikke endrer noen av bestemmelsene i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110).

Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtaleverket, må vi gjennomføre den i norsk rett i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. på vanlig måte, på et egnet sted i forskriften.

Det framgår av punkt 1 i protokoll 1 til EØS-avtalen, at innledningen ("fortalen") til de omhandlede rettsaktene ikke er tilpasset for denne avtalens formål, men at innledningen er relevant i den utstrekning den er nødvendig for en riktig fortolkning og anvendelse av rettsaktenes bestemmelser innenfor avtalens ramme.

Vi mener derfor at henvisningene i de innledende "fortalene" i forordningen som beskyttet den geografiske betegnelsen (32014R0097) og i denne nye forordningen, til de tidligere publiseringene i Official Journal av henholdsvis hovedspesifikasjonene i den opprinnelige tekniske fila og de foreslåtte endringene i den tekniske fila, også må legges til grunn og gjelde i EØS.

Vi kan ikke se at det er nødvendig med ytterligere spesifikke henvisninger i EØS-avtaleverket til verken den tidligere publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den opprinnelige tekniske fila eller de foreslåtte endringene i den tekniske fila.

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), i EU nå i all hovedsak er opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Vi henviser til EØS-notatet om 32019R0787. Det framgår av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), at Kommisjonens rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker nå skal «stå på egne ben». Disse forordningene skal derfor ikke lenger tas inn og samles i et vedlegg til selve basisforordningen, slik de tidligere ble i lista over beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). For oversiktens skyld, skal imidlertid de enkelte beskyttede geografiske betegnelsene tas inn og samles i et databasert register opprettet av Kommisjonen, jf. tilsvarende ordninger i EU for beskyttede geografiske betegnelser på vin, aromatiserte vinprodukter og øvrige næringsmidler.

Kommisjonens forordninger om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), jf. EØS-notatene om flere slike nye forordninger, reiser både tilsvarende og liknende EØS- og internrettslige spørsmål som de vi har tatt opp i dette EØS-notatet.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.11.2018
Anvendelsesdato i EU
11.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2022
Anvendes fra i Norge
25.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1793
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro