Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1687 av 14. september 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 (‘Madarasi birspálinka’)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1687 of 14 September 2021 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council ‘Madarasi birspálinka’

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Ungarns ansøgning af 6. marts 2019 om registrering af den geografiske betegnelse »Madarasi birspálinka«.

(2) Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019.

(3) Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4) Kommissionen har ikke modtaget nogen indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787.

(5) Betegnelsen »Madarasi birspálinka« bør derfor registreres som geografisk betegnelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.09.2021
Anvendelsesdato i EU
01.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet