Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endring og retting av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2018/1098 of 2 August 2018 amending and correcting Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer og retter listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008. Endringene og rettelsene gjøres som følge av Kommisjonens gjennomgang av de tekniske filene som medlemsstatene sendte inn før 20. februar 2015, for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet i vedlegg III i forodning (EF) nr. 110/2008 per 20. februar 2008. Endringene og rettelsene i denne forordningen gjelder noen franske, greske, italienske og irske beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Se også EØS-notatet om 32016R1067.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2018
Anvendelsesdato i EU
23.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro