Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2016/1067 of 1 July 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.8.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg III (liste over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker) i forordning (EF) nr. 110/2008, ved at den sletter 87 av de 330 geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet i vedlegg III per 20. februar 2008. De 87 geografiske betegnelsene slettes på grunn av at de aktuelle medlemsstatene ikke sendte inn såkalte tekniske filer til Kommisjonen for de aktuelle alkoholsterke drikkene, innen fristen 20. februar 2015 jf. artikkel 20 nr. 1 og nr. 3 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Det er ikke mulig å se direkte av ordlyden i forordningen, hvilke 87 geografiske betegnelser som slettes i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008.

De øvrige 243 geografiske betegnelsene som medlemsstatene sendte inn såkalte tekniske filer for innen fristen 20. februar 2015, vil fortsatt stå oppført i vedlegg III fram til Kommisjonen har tatt stilling til om de tekniske filene oppfyller kravene til tekniske filer i artiklene 15 og 17 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.07.2016
Anvendelsesdato i EU
05.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro