Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) No 164/2012 av 24. februar 2012 om endringer i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) No 164/2012 of 24 February 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten trådte i kraft i EU 26. februar 2012 og endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder et register over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og er inndelt etter de ulike kategoriene av disse produktene. Rettsakten beskytter den nye geografiske betegnelsen "Somerset Cider Brandy", oppretter den nye kategorien "flavoured vodka" og flytter en allerede beskyttet geografisk betegnelse i kategorien "vodka" over til den nye kategorien og presiserer at produkter som skal merkes med den allerede beskyttede geografiske betegnelsen "Irish Cream" ikke bare kan ha opprinnelse i Irland slik det står i dag, men også i Nord-Irland. Det fremgår videre at alkoholsterke drikker som ikke er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 110/2008 som endret ved denne rettsakten, skal kunne omsettes til lagerbeholdningene er tomme. Videre skal etiketter som er trykket opp før ikrafttredelsen av denne rettsakten, fortsatt kunne påføres produkter frem til 31. desember 2012.

Merknader

Hjemmel
Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artikkel 26 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. Dette forutsetter imidlertid at basisrettsakten, forordning (EF) nr. 110/2008, først eller samtidig blir tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i samme forskrift.

Administrative, økonomiske og andre konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant regelverket EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.02.2012
Anvendelsesdato i EU
26.02.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 288-290
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.11.2013
Anvendes fra i Norge
09.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0164
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro