Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om endring av i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2019/674 of 29 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008. Endringene gjøres som følge av Kommisjonens gjennomgang av de tekniske filene som medlemsstatene sendte inn før 20. februar 2015, for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet i vedlegg III i forodning (EF) nr. 110/2008 per 20. februar 2008. Endringene innebærer at det slettes 9 geografiske betegnelser (3 slovenske, 3 italienske, 1 polsk, 1 tsjekkisk og 1 tysk) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. Årsaken til slettingen er at de aktuelle medlemsstatene, innen tidsfristen som Kommisjonens satte for endringer i de innsendte tekniske filene, enten selv trakk tilbake de tekniske filene eller ikke gjorde de nødvendige endringene i de tekniske filene.

Se også EØS-notatet om 32016R1067.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2019
Anvendelsesdato i EU
20.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0674
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro