Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/630/EF av 24. juli 2008 om om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr til konsum fra Bangladesh

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak).

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Import av krepsdyr fra Bangladesh til konsum skal følges av helsesertifikat. Helsesertifikatet skal dokumentere at forsendelsen har vært analysert på opprinnelsesstedet, og inneholde en analyse som bekrefter at forsendelsen ikke overskrider grenseverdier for reststoffer av veterinære legemidler, fastsatt i "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse". Analysesertifikatet skal særskilt bekrefte at inneholdet av kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter, tetracyklin, malakittgrønt og krystallfiolett ikke overskrider grenseverdier fastsatt i "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse".

Iflg. Kommisjonsbeslutningen skal (i engelsk versjon) kan (dansk versjon) vi tillate importer uten et analysesertifikat. Prøveuttak og analyse gjennomføres i disse tilfeller i importlandet.

Kommisjonsbeslutningen 2008/630 krever at analysen tas i hht. direktiv 2002/657, som inneholder krav til analysemetoder. I Direktiv 2002/657 artikkel 1 fremgår det at testene skal tas av offisielle prøver, og viser til kommisjonsbeslutning 96/23 hvor det fremgår at offentlig myndighet har ansvaret for å ta ut prøver som er offisielle. Det følger av Kommisjonsbeslutning 2008/630 at det er den ansvarlige for importen som skal betale alle kostnader ved importen.

Status
Rettsakten gjennomføres I Norge ca. 3 måneder etter vetakelse i EU. Beskyttelsesvedtaket er gjennomført ved forskrift 30.10.2008 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr til konsum fra Bangladesh. Rettsakten skal notifiseres.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2008
Anvendelsesdato i EU
21.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2008
Anvendes fra i Norge
30.09.2008