Belysning av bakre nummerskilt på kjøretøy og tilhengere

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om belysning av bakre nummerskilt på kjøretøy og tilhengere (kodifisering)

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 29.10.2008

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 18.9.2010

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Rådsdirektiv 76/760/EØF av 27. juli 1976 vedrørende lys for bakre kjennemerke på biler og tilhengere har blitt endret flere ganger. Direktiv 76/760/EØF er et av særdirektivene til direktiv 70/156/EØF.

Kommisjonen er opptatt av å forenkle lovgivningen innenfor EU, slik at alle endringer som er foretatt i direktivene blir mer oversiktlig. Mange endringer i et direktiv medfører at det blir uoversiktlig å finne frem til de siste endringene som er foretatt. Kommisjonen har derfor belsuttet å kodifisere dirkektivene etter hver tiende endring.

Dette forslaget KOM (2007)451 tar for seg kodifisering av rådsdirektiv 76/760/EØF av 27. juli 1976 vedrørende lys for bakre kjennemerke på kjøretøy. Forslaget innebærer en kodifisering av alle endringer som er foretatt i direktiv 76/760/EØF, som således foreslås opphevet. I bilag III til KOM (2007)451 er det foreslått opphevelse av direktiv 76/760/EF, direktiv 87/354/EØF og direktiv 2006/96/EF

KOM (2007)451 vil, når det blir vedtatt, bli et av særdirektivene til rammedirektivet, og være et av grunnlagene for typegodkjenning av kjøretøy under direktiv 70/156/EF. Ettersom dette er en sammenstilling av tidligere endringer vil ikke dette medføre realitetsendringer.

Forslaget anses for å være relevant og akseptabelt i henhold til EØS-avtalen.

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 28 må endres for å implementere forslaget når dette blir vedtatt som direktiv. Henvisninger til tidligere direktiv blir opphevet, og erstattet med henvisning til den vedtatte rettsakten.

Vurdering
Forslaget innebærer ingen realitetsendringer, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forslaget.

Status
Forlsaget ble vedtatt av kommisjonen 27. juli 2007 og videresendt Rådet og Parlamentet samme dato. Forslaget er behandlet av Europaparlamentet 19. februar 2008, og er blitt godkjent uten endringer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet