Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om oppdagelse, fjerning og rapportering av seksuelle overgrep mot barn på nettet og opprettelse av et EU-senter til forebygging og bekjempelse av seksuelle overgep mot barn

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the detection, removal and reporting of child sexual abuse online, and establishing the EU centre to prevent and counter child sexual abuse

Siste nytt

Omtale av kommisjonshøring publisert av Utenriksdepartementet 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 22.2.2021)

Kommisjonen vil bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett

11. februar igangsatte Europakommisjonen en høring om nye europeiske regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

Europakommisjonen definerer forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn som en politisk prioritering. Målet med de nye regelverket er å pålegge digitale plattformer å avdekke, innrapportere og fjerne ulovlig overgrepsmateriale som involverer barn. Høringen gjelder også mulig opprettelse av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av overgrep mot barn.

Forverret under covid-19

Bakgrunnen for høringen er kommisjonens sikkerhetsstrategi for EU, som ble lagt fram i slutten av juli i fjor. Den består blant annet av en europeisk strategi for å bekjempe seksuelt misbruk av barn. Utgangspunktet er EUs pakt om grunnleggende rettigheter, som gir barn krav på beskyttelse både på nett og i det virkelige liv.

– Den digitale utviklingen har ført med seg et verdensomspennende marked for overgrepsmateriale som involverer barn. Europa – med Nederland i spissen – har utviklet seg til å bli et globalt senter for digital lagring av barnepornografi på nett. Det ser også ut til at overgrep mot barn øker både på nett og i den fysiske verden. Situasjonen skal ha blitt verre under koronapandemien, særlig for barn som bor sammen med overgripere og som har blitt tvunget til å oppholde seg mer hjemme, forteller forbrukerråd ved Norges delegasjon til EU, Joachim Nilsen Frislid.
Nytt lovforslag skal regulere digitale plattformer

Den europeiske strategien skal legge til rette for å slå mer effektivt ned på seksuelle overgrep mot barn. Den skal være et rammeverk for en rekke tiltak både på nett og i den virkelige verden, med en tidsramme som går fra 2020 til 2025. Strategien inngår i Kommisjonens overordnede prosjekt med å modernisere Europa digitalt (det digitale skiftet).

– En fanesak for kommisjonen er et kommende lovforslag, der tanken er å pålegge digitale plattformer å avdekke, innrapportere og fjerne ulovlig overgrepsmateriale som involverer barn. I denne høringen er kommisjonen ute etter synspunkter på dette arbeidet. Spørsmålene som stilles, gjelder synspunkter på dagens rettslige situasjon og hvordan ny europeisk lovgivning bør utformes, sier Nilsen Frislid.

Høyt prioritert tema

Kommisjonen utreder også om det bør opprettes et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av overgrep mot barn. Høringen omfatter også spørsmål dette.

Høringen er åpen til og med 15. april 2021. Høringsfristen er forkortet til 8 uker, for å gjøre det mulig for kommisjonen å legge fram lovforslag før sommeren 2021. Ettersom kommisjonen har definert tematikken som høyt prioritert, ønsker den ikke å fravike framdriftsplanen for lovforslaget, som er definert i arbeidsprogrammet for 2021.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Annen informasjon