Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 2021 om endring av vedlegg III, V, VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til genotyping av positive TSE-tilfeller hos geiter, aldersbestemmelse hos sau og geiter, tiltakene som gjelder i en flokk eller flokk med atypisk skrapesyke, og vilkårene for import av produkter av storfe, sau og geit

Commission Regulation (EU) 2021/1176 of 16 July 2021 amending Annexes III, V, VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards genotyping of positive TSE cases in goats, the determination of age in ovine and caprine animals, the measures applicable in a herd or flock with atypical scrapie and the conditions for imports of products of bovine, ovine and caprine origin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier ("TSE") hos dyr. I forordningen indplaceres medlemsstater, tredjelande eller deres regioner, afhængigt af deres BSE-risiko, i kategorierne: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko eller ikke-fastsat BSE-risiko.

(2) I bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser om et overvågningssystem til forebyggelse af TSE, herunder overvågning af får og geder. I kapitel A, del II, punkt 8, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes en obligatorisk genotypebestemmelse af positive tilfælde af TSE hos får og en forpligtelse til straks at indberette ethvert tilfælde at TSE, der konstateres hos får af ARR/ARR-genotypen, til Kommissionen. Får af ARR/ARR-genotypen anses for at være resistente over for klassisk scrapie, og derfor er ethvert tilfælde af sygdommen hos et sådant får et uventet resultat, som kræver opmærksomhed. Derfor bør sådanne tilfælde indberettes med det samme, så de kan blive undersøgt nærmere.

(3) Forordning (EF) nr. 999/2001 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2020/772 i overensstemmelse med anbefalingerne i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige udtalelse af 5. juli 2017 om genetisk resistens over for transmissible encephalopatier (TSE) hos geder for at fastslå, at geder også kan være genetisk resistente over for klassisk scrapie-stammer, der vides at forekomme naturligt i Unionens gedebestand, når de har K222-, D146- eller S146-alleler. Ved forordning (EU) 2020/772 blev bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved at indføre bestemmelser, der begrænser nedslagning og destruktion af geder i en besætning, hvor der er bekræftet et tilfælde af klassisk scrapie, til kun at omfatte dyr, der er modtagelige for denne sygdom. Ændringerne af bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001, som blev indført ved forordning (EU) 2020/772, omfattede imidlertid ikke genotypebestemmelse af positive tilfælde af TSE hos geder. Kapitel A, del II, punkt 8, i bilag III og kapitel B, del I.A, punkt 8, i bilag III bør derfor ændres for at sikre en passende overvågning og indberetning af genotypen for positive tilfælde af TSE hos geder.

(4) I forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der desuden regler om specificeret risikomateriale, hvoraf det bl.a. fremgår, at specificeret risikomateriale skal fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med bilag V til nævnte forordning og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 . I punkt 1, litra b), i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 defineres specificeret risikomateriale hos får og geder på over 12 måneder, som skal fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med forordningens bilag V og forordning (EF) nr. 1069/2009.

(5) På grund af de særlige forhold, som gør sig gældende for fåre- og gedeavl, er det sjældent muligt at bestemme får og geders nøjagtige fødselsdato, og disse data er derfor ikke indført i det bedriftsregister, der kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 . Før ændringen af bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 ved Kommissionens forordning (EU) 2018/969 var det derfor nødvendigt at fjerne specificeret risikomateriale hos får og geder på over 12 måneder eller med en frembrudt, blivende fortand.

(6) Ved forordning (EU) 2018/969 blev bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved at tilføje muligheden for at anvende en metode, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor slagtningen finder sted, med henblik på identificering af får og geder på over 12 måneder. Denne mulighed blev tilføjet i 2018, men siden ændringen har ingen medlemsstat gjort brug af den. Denne mulighed skulle desuden kun anvendes i medlemsstaterne og ikke udvides til at omfatte tredjelande. Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør den således udgå. Muligheden for at anvende en metode, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor slagtningen finder sted, til identificering af får og geder på over 12 måneder, bør derfor udgå af punkt 1, litra b), i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001.

(7) I bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af TSE, herunder atypisk scrapie. Kapitel B i nævnte bilag fastsætter navnlig de foranstaltninger, som skal træffes efter bekræftelse af forekomst af et tilfælde af TSE hos kvæg, får og geder. Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013 blev bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 ændret med henblik på at ophæve alle restriktioner vedrørende flytning af får og geder, hvor der er bekræftet et tilfælde af atypisk scrapie, mens der blev opretholdt en øget overvågning i to år af disse flokke og besætninger, således at der kunne indsamles flere videnskabelige data om atypiske scrapietilfælde. Siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 630/2013 er der indsamlet en betydelig mængde data. Den foranstaltning, der er fastsat i kapitel B, punkt 2.2.3, i bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og som ikke vedrører hensynet til folkesundheden, bør derfor nu udgå.

(8) I kapitel C i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes kravene vedrørende import til Unionen af produkter af kvæg, får og geder. Disse krav varierer afhængigt af BSE-status for produkternes oprindelsesland eller -region samt BSE-status for oprindelseslandet eller -regionen for de dyr, som produkterne hidrører fra. BSE-status for lande eller regioner i henhold til deres BSE-risiko er fastlagt i henhold til Kommissionens beslutning 2007/453 , som indeholder en liste over lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko og en kontrolleret BSE-risiko, hvorved det bestemmes, at alle andre lande eller regioner anses for at have en ikke-fastsat BSE-risiko.

(9) Der er fastsat særlige krav i kapitel C, afsnit B, litra g) og h), i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende import af produkter fra et land eller en region med en ubetydelig BSE-risiko, som hidrører fra dyr med oprindelse i et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko: Det fastsættes i litra g), at dyrene ikke må være blevet fodret med kød- og benmel eller grever, og det fastsættes i litra h), at produkterne skal være fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at de ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.

(10) De specifikke krav i kapitel C, afsnit B, litra g) og h), i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er i overensstemmelse med kravene i punkt 1, litra a), og punkt 1, litra c), nr. ii), i nævnte kapitels afsnit D vedrørende direkte import til Unionen fra et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko. Disse specifikke krav er dog ikke på nuværende tidspunkt fastsat i kapitel C, afsnit C, i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, hvori der er fastsat krav vedrørende import fra et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko. Som følge heraf er det på nuværende tidspunkt, på grund af denne utilsigtede undladelse, tilladt at importere produkter til Unionen fra et land eller en region med kontrolleret BSE-risiko, som hidrører fra dyr med oprindelse i et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, hvor disse specifikke krav ikke er opfyldt. De specifikke krav i kapitel C, afsnit B, litra g) og h), i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor indsættes i kapitel C, afsnit C, i nævnte bilag.

(11) Bilag III, V, VII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
08.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet