Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 2021 om endring av vedlegg III, V, VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til genotypebestemmelse av positive tilfeller av TSE hos geit, aldersbestemmelse av sau og geit, tiltak som skal treffes i en besetning eller flokk med atypisk skrapesyke, og vilkårene for import av produkter fra storfe, sau og geit

Commission Regulation (EU) 2021/1176 of 16 July 2021 amending Annexes III, V, VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards genotyping of positive TSE cases in goats, the determination of age in ovine and caprine animals, the measures applicable in a herd or flock with atypical scrapie and the conditions for imports of products of bovine, ovine and caprine origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer flere bestemmelser i TSE-forordningen:

• innføring av krav om genotyping av geiter som får påvist TSE (endringen ble uteglemt i forbindelse med fastsettelsen av forordning (EU) 2020/772).

• fjerning av alternative metoder for å aldersbestemme småfe i forbindelse med fjerning av SRM. Bakgrunnen er at det kun er UK som har benyttet metoden.

• fjerning av krav om økt overvåking i to år i småfeflokker hvor atypisk skrapesjuke er påvist. Data om antall prøver medlemslandene har samlet inn i løpet av syvårsperioden som kravet har vært gjeldende, er samlet inn og vurdert av EFSA.

• innføring av krav i forbindelse med import av storfe- og småfeprodukter fra tredjeland med kontrollerbar BSE-risiko, og hvor dyret har opprinnelse fra tredjeland med ubestemt BSE-risiko. Kravene er tilsvarende de som stilles for tredjeland med ubestemt eller neglisjerbar risiko, og har bare blitt uteglemt for gruppen av tredjeland med kontrollerbar risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næring, men bortfall av oppfølgende testing i flokker med atypisk skrapesjuke blir en lettelse for de det angår.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Om bortfall av krav om økt overvåking i to år i småfeflokker hvor atypisk skrapesjuke er påvist:
Dette vil si at det ikke lenger foreligger noen EØS-krav i slike flokker. I henhold til våre retningslinjer for håndtering av skrapesjuke, gjelder fremdeles kravet.
Mattilsynet har støttet endringen som nå gjøres i EU.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
08.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1176
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro