Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/703/EU av 8. oktober 2014 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2004/558/EF som angår godkjennelse av et bekjempelsesprogram til utryddelse av infektiøs bovin rhinotracheit i Belgia og den tyske delstat Thüringens status som fri for infektiøs bovin rhinotracheit

Commission Implementing Decision 2014/703/EU of 8 October 2014 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in Belgium and the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Thuringia in Germany

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.12.2014)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2014/703/EU endrer vedlegg I og II av 2004/558/EU når det gjelder listeføring av hvilke stater som har godkjent bekjempelsesprogram og fristatus for bovin rhinotracheit. Endringen medfører at Belgia føres opp på lista over land med godkjent bekjempelsesprogram mot IBR i henhold til artikel 9(1) av direktiv 64/432/EU. Videre føres delstaten Thüringen i Tyskland opp på lista over områder med fristatus for IBR i henhold til artikel 10 av direktiv 64/432/EU. Dette gjøres på bakgrunn av dokumentasjon sendt inn av de respektive medlemslandene til Kommisjonen

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen vil ikke medføre noen regelverksendring for Norge. Informasjonen på Mattilsynets nettsider om hvilke medlemsland som har fristatus eller godkjent bekjempelsesprogram mot IBR er oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2014
Anvendelsesdato i EU
30.10.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
21.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0703
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro