Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2009 av 14. april 2009 som endrer vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 om håndtering av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter i termiske og metallurgiske produksjonsprosesser

Commission Regulation (EC) No 304/2009 of 14 April 2009 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the treatment of waste containing persistent organic pollutants in thermal and metallurgical production processes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2009)

Sammendrag av innhold
Forodning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av stoffer som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, infomasjonsutveksling og teknisk bistand. Forordning (EF) nr. 850/2004 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 (1).

På det åttende møtet i partskonferansen under Baselkonvensjonen* ble det vedtatt oppdaterte generelle tekniske retningslinjer for miljømessig forsvarlig håndtering av avfall som inneholder - eller er forurenset med persistente organiske forbindelser (beslutning VIII/16). I teksten som omhandler destruksjon og irreversible omdannelse ble det lagt til en tekst om termisk og metallurgisk produksjon av avfall. Gjennom bestemmelsene i forordning (EF) nr. 304/2009 nedfelles disse oppdaterte retningslinjene i forordning (EF) nr. 850/2004. De nye/oppdaterte retningslinjene utgjør en viktig kilde til vitenskapelige og tekniske fremskritt når det gjelder behandling av avfall som inneholder persistente organiske forbindelser.

*Baselkonvensjonen=konvensjon om grenseoverskridende transport av farlig avfall. Den ble vedtatt i 1989 og trådte i kraft 1992. Norge ratifiserte den i 1990.

Merknader
Forordning 850/2004 om POPs - med senere endringer - er gjennomført i kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Hovedregelverket ble i sin tid sendt på høring. En gjennomføring av forordning (EF) nr. 304/2009 vil skje ved endringer i produktforskriften. Forordning (EF) nr. 304/2009 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området og videre en gjennomføring av oppdatering/forbedring i Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part i de aktuelle internasjonale avtalene. Norske myndigheter deltar aktivet i dette arbeidet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EF) nr. 304/2009 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2009 ble vedtatt 14. april 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.04.2009
Anvendelsesdato i EU
05.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 190-193
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.08.2012
Anvendes fra i Norge
01.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro