Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 276/2010 av 31. mars 2010 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder vedlegg XVII (diklormetan, lampeolje og tennveske samt organiske tinnforbindelser)

Commission Regulation (EU) No 276/2010 of 31 March 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (dichloromethane, lamp oils and grill lighter fluids and organostannic compounds)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2010)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og produkter inneholder i vedlegg I bestemmelser om restriksjoner av enkelte slike farlige stoffer og produkter. Forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach opphevet og erstattet direktiv 76/769/EØF med virkning fra 1. juni 2009. Vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach erstatter vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 455/2009/EF om endring av direktiv 76/769/EØF om restriksjoner vedrørende diklormetan ble fastsatt 6. mai 2009.

Kommisjonsbeslutning 2009/424/EF om endring av direktiv 76/769/EØF om restriksjoner vedrørende lampeolje og tennvæske ble fastsatt 28. mai 2009.

Kommisjonsbelsutning 2009/435/EF om endring av direktiv 76/769/EØF om restriksjoner vedrørende tinnorganiske forbindelser ble fastsatt 28. mai 2009.

I samsvar med overgangsbestemmelsene i artikkel 137 i forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach endres vedlegg XVII i Reach-forordningen for å inkorporere de restriksjoner som er truffet i beslutningene 455/2009/EF, 2009/424/EF og 2009/425/EF.

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 455/2009/EF om restriksjoner vedrørende diklormetan går inn som punkt 59 i vedlegg XVII. Gjennom punkt 59 om diklormetan innføres forbud mot omsetning av nye malingsfjernere som inneholder diklormetan i konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller mer etter den 6. desember 2010. Omsetning av malingsfjernere som inneholder diklormetan forbys etter 6. desember 2011, og forbud mot diklormetan i malingsfjernere for bruk av profesjonelle forbys etter 6. juni 2012.

Bakgrunnen for regulering av diklormetan er forekomsten av ulykker, også med dødelig utgang, ved bruk av malingsfjernere med diklormetan. De fleste ulykkene i forbindelse med yrkesmessig og industriell bruk har vært knyttet til forhold med utilstrekkelig utluftning og feil bruk av personlig verneutstyr. Det innføres derfor også et generelt forbud mot bruk til yrkesmessig bruk, men den enkelte medlemsstat kan tillate at særskilt godkjente fagfolk fortsatt kan benytte stoffet. En forutsetning for å kunne tillate bruk av diklormetan til yrkesmessig bruk er at alternativer til stoffet er spesielt vanskelig eller uhensiktsmessig. For å få tillatelse må brukerne fremlegge et sertifikat/dokumentasjon på at de er kvalifiserte.

Kommisjonsbeslutning 2009/424/EF om restriksjoner vedrørende lampeolje og tennvæske går inn som erstatning for punkt 3 i vedlegg XVII. Bestemmelser i punkt 3 sier blant annet at flytende stoffer og stoffblandinger, som er definert som farlige, ikke skal benyttes i dekorasjonsartikler som kan frembringe lys- eller fargevirkninger ved forskjellige faser, for eksempel hyggelamper og askebegre. Slike stoffer og stoffblandinger skal heller ikke benyttes i spøk- og moroartikler eller spill. Lampeolje og tennvæske (merket med R65 eller H304) beregnet til privat bruk, skal innen 1. desember 2010 emballeres i sorte ugjennomsiktelige beholdere som maksimum kan innehold 1 liter.

Kommisjonsbeslutning 2009/425/EF vedrørende restriksjoner av tinnorganiske forbindelser endrer visse bestemmelser i punkt 20 i vedlegg XVII. Stoffgruppen som reguleres er tri-substituerte organotinnforbindelser (TBT-forbindelser), dibutyltinnforbindelser (DBT-forbindelser) og dioktyltinnforbindelser (DOT-forbindelser). Regulering av DBT-forbindelser berører blant annnet maling og overflatebehandlingsmidler. Regulering av DOT-forbindelser berører blant annet tekstilartikler som er beregnet på å komme i kontakt med hud.

Merknader
Vedlegg XVII om restriksjoner er et vedlegg i Reach-forordningen. Forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten.

REACH-forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Rådsdirektiv 76/769/EØF - begrensningsdirektivet - med senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Rådsdirektiv 76/769/EØF - begrensningsdirektivet- har gitt regler om restriksjoner i omsetning og bruk av visse skadelige stoffer og produkter. Dette direktivet ble opphevet fra 1. juni 2009 og gikk da inn som et vedlegg om restriksjoner (vedlegg XVII) i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, jf. artikkel 139 i REACH-forordningen.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 276/2010 vil tas sammen med gjennomføring av Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 om Annex XVII. Kommisjonsforordning (EF) nr. 552/2009 er tidligere behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel. Gjennomføringen vil medfører behov for noen mindre endringer i de aktuelle norske forskriftene, men det materielle innholdet er primært en videreføring av bestemmelsene i begrensningsdirektivet som er gjennomført i produktforskriften. Arbeidet med norsk gjennomføringsforskrift for Annex XVII er i gang, og forslag til gjennomføringsforskrift ble den 20. mai 2010 lagt ut til høring på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet (www.klif.no). Høringsfristen ble satt til 20. august 2010. De nye/justerte reguleringene i forordning (EU) nr. 276/2010 er konsekvensvurdert til ikke å medføre vesentlige kostnader for norsk næringsliv. Konsekvensvurderingene er også lagt ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Gjennomføring av forordningene (EU) nr. 276/2010 og (EF) nr. 552/2009 i norsk rett vil foregå ved at de aktuelle gjennomføringsbestemmelsene i produktforskriften tas ut av denne forskriften og istede går inn som et eget vedlegg i den norske REACH-forskriften. De bestemmelsene som ikke berøres av bestemmelsene i Annex XVII/forordning (EF) nr. 552/2009 og forordning (EU) nr. 276/2010 vil opprettholdes som egne bestemmelser i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 276/2010 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 276/2010 ble vedtatt av Kommisjonen 31. mars 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 74/2011 av 1. juli 2011.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Norge deltok også aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet, før det nye omfattende kjemikalieregelverket REACH ble vedtatt. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2010
Anvendelsesdato i EU
02.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 34-39
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.11.2011
Anvendes fra i Norge
17.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0276
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro