Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1028 av 19. april 2016 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddematerialer i elektriske forbindelser til temperatursensorer i visse anordninger

Commission Delegated Directive (EU) 2016/1028 of 19 April 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders of electrical connections to temperature measurement sensors in certain devices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner (i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU) når det gjelder bruksområdene medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollutstyr. Bly benyttes til elektriske forbindelser i kryogene sensorer til medisinsk utstyr og overvåknings- og reguleringsinstrumenter for å hindre at det at det dannes tykke intermetalliske faser, værhår og tinnpest. Disse sensorene benyttes i visse bruksområder til måling av meget lave temperaturer i korte perioder. Blyfrie loddemateriale kan ikke brukes i kryogene bruksområder ettersom det kan oppstå tinnpest, noe som igjen kan påvirke apparatenes pålitelighet i alvorlig grad. Det er påvist at for normalt fungerende kryogene sensorer ikke finnes andre forbindelsesteknologier enn lodding som både er pålitelig og tilgjengelig. Bly i loddematerialer på eksterne kontakter til temperatursensorer som periodevis brukes ved temperaturer under -150 oC unntas derfor fra forbudet frem 31. juni 2021. Gjennom direktiv (EU) 2016/1028 erstattes eksisterende punkt 26 i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU med nytt punkt 26 for å få med de nye bestemmelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. april 2016 og publisert i OJ 25. juni 2016. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2016
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2017
Anvendelsesdato i EU
30.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 99-100
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.01.2017
Anvendes fra i Norge
16.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L1028
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro