Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv 2014/1/EU av 18. oktober 2013 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU vedrørende unntak for bly som legeringselement til lager og sliteflater i medisinsk utstyr som utsettes for ioniserende stråling

Commission Delegated Directive 2014/1/EU of 18 October 2013 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead as an alloying element for bearings and wear surfaces in medical equipment exposed to ionising radiation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.12.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2011/633/EU om de grunnleggende felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur ble gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. juni 2014 nr. 773 (infrastrukturregisterforskriften), og trådte i kraft 1. juli 2014. Forskriften fastsetter de grunnleggende kravene til et infrastrukturregister. Registeret omfatter de strukturelle delsystemene infrastruktur og energi samt de faste anleggene i delsystemet styring, kontroll og signal.

Det foreligger nå et forslag til nytt vedtak, som opphever kommisjonsbeslutning 2011/633/EU. Forslaget ble behandlet og vedtatt i RISC i juni 2014. Endringene fra den opprinnelige beslutningen er i all hovedsak knyttet til tidsfrister slik at man er gitt bedre tid til å gjennomføre kravene. I tillegg er det kommet til et punkt om krav til at opplysninger om jernbanestrekninger som ikke er dekket av TSIer skal innhentes og legges inn i registeret i tråd med den nasjonale implementeringsplanen. Det er kommet inn en ny bestemmelse fra tidligere beslutning i vedtakets artikkel 6 om den nasjonale implementeringsplanen. Det fremgår her at medlemsstaten skal informere kommisjonen om forsinkelser eller vanskeligheter med å oppfylle forslagets artikkel 5, og at kommisjonen skal innvilge en forlengelse av fristen hvor det anses hensiktsmessig.

I EU trer endringen i kraft 1. januar 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedtaket kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 femte ledd.
Forskrift av 18. juni 2014 nr. 773 må samtidig oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tilsynet kan ikke se at beslutningen vil medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser, da de materielle endringene er minimale.

Sakkyndige instansers merknader
Tilsynet har konsultert med Jernbaneverket i sakens anledning og de uttaler at endringene som er gjort er i tråd med innspill de selv hadde gitt.

Vurdering
Vedtaket vurderes som positivt i og med at fristene for å ferdigstille registeret og implementeringsplan er forlenget.

Vedtaket kan plasseres i gruppe 2 og anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.10.2013
Gjennomføringsfrist i EU
31.07.2014
Anvendelsesdato i EU
31.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2014
Anvendes fra i Norge
05.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro