Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommmisjonsdirektiv om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til et unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel for spesielle formål

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purpose of adapting to technical and scientific progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for special purposes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Kommisjonen har mottatt søknader om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i lysrør med én sokkel, til spesielle formål. Forslaget fra kommisjonen til fornyet unntak innebærer at virkeområdet begrenses og detaljeres med kortere varighet for en del av unntaket. Dette gjøres for å oppnå gradvis utfasing av kvikksølv i slike produkter. Siden det per i dag ikke fins gode alternativer tilgjengelige på markedet for å oppnå ønsket virkning, er en fornyelse av unntaket berettiget.

Gjennomføring av direktivet vil medføre revisjon av unntak nr.1 (f) i vedlegg III., og deles i to; 1(f)-I og 1 (f)-II med varighet i henholdsvis 5 år og 3 år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 17. juni 2021 - 15. juli 2021, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative.... Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering
Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene

Status
Kommisjonen har rettsakten på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
17.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet