Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommmisjonsdirektiv om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med to sokler, for generelle belysningsformål

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Kommisjonen har mottatt søknad om fornying av unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i lysrør med to sokler, til generelle formål. Kommisjonen foreslår at dagens unntak ikke fornyes, og at det gis en overgangsperiode på 12/18 måneder fra vedtaket publiseres. Dette begrunnes med at det fins gode alternativer til denne type kvikksølvholdig belysning tilgjengelig på markedet, og at kostnader forbundet med at unntaket ikke fornyes, er mindre enn nytten.

Gjennomføring av direktivet vil medføre at unntak nr.2 (a) (1-5) i vedlegg III, ikke fornyes. Unntak nr. 2(a)(1), 2(a)(4) og 2(a)(5) gis en overgangstid på 12 måneder etter publisering, og 2(a)(2) og 2(a)(3) gis en overgangstid på 18 måneder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 18. juni 2021 - 16. juli 2021,Electrical equipment (hazardous substances) – revoking exemptions for mercury in double-capped linear fluorescent lamps (europa.eu). Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering
Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene

Status
Kommisjonen har rettsakten på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet