Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommmisjonsdirektiv om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps with improved colour rendering index for general lighting purposes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2021)

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). 

Kommisjonen har mottatt søknader om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål.

Kommisjonen foreslår at 4(b) fornyes med varighet 5 år, og deler av 4(b)-I tas inn i dette unntaket. Grenseverdien for kvikksølv reduseres fra 30 mg til 16 mg. Resten av virkeområdet for  4(b) I og 4(b) II-III  fornyes ikke, og det foreslås en overgangsperiode på 12 måneder fra vedtaket publiseres. Dette begrunnes med at det for de fleste områdene som dette untaket omfatter, fins gode alternativer tilgjengelig på markedet, og at kostnader forbundet med at unntaket ikke fornyes, er mindre enn nytten.

Gjennomføring av direktivet vil medføre revisjon av unntak nr.4 (b) I-III i vedlegg III.  Unntak 4 (b) omformuleres og fornyes med varighet på 5 år.  Unntak 4(b) I-III fornyes ikke og gis en overgangstid på 12 måneder.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 28. juni 2021 -  26.juli 2021Electrical equipment - Mercury in high pressure sodium lamps with improved colour rendering index (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene

Status

Kommisjonen har rettsakten på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet