Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør

Tittel

Delegert kommmisjonsdirektiv (EU) 2022/274 av 13. desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i kaldkatodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål

Commission Implementing Directive (EU) 2022/274 of 13 December 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps for special purposes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.7.2022)

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg I i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU. 

Kommisjonen har mottatt søknad om å fornye unntak fra RoHS (vedlegg III) som gjelder bruk av kvikksølv i kalde katodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål.

Kommisjonen foreslår å fornye unntaket fordi det ikke finnes alternativer for lysrør til gammelt utstyr. Forslaget innebærer at det gis unntak for bruk av kvikksølv i utstyr som ble plassert på markedet før dette direktivet trådte i kraft.

Unntaket 3(a-c) vil være gyldig til 24. februar 2025. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil dermed gi økt beskyttelse av helse og miljø. På lengre sikt forventes det at den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa vil føre til en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser utover de endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. 

Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring 14. juni 2021 - 12. juli 2021, Electrical equipment - mercury in cold cathode & external electrode fluorescent lamps (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere dette. Norge har forslaget på nasjonal høring 08. mars 2022 - 29. april 2022Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og endring er gjennomført i norsk regelverk.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2021
Gjennomføringsfrist i EU
30.09.2022
Anvendelsesdato i EU
01.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2022
Anvendes fra i Norge
15.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022L0274
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro